2019Raport Zintegrowany GPW

Struktura grupy kapitałowej

Kim jesteśmy?

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Głównym podmiotem Grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.), która organizuje obrót instrumentami finansowymi, a poprzez liczne inicjatywy edukacyjne dba o szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. GPW S.A. to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści, takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.

Grupę Kapitałową TGE tworzą obecnie trzy podmioty: Towarowa Giełda Energii S.A., InfoEngine S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Nasze spółki świadczą kompleksową ofertę dla obecnych i potencjalnych Członków TGE. Należąc od lutego 2012 r. do Grupy Kapitałowej GPW, TGE organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Rynek towarowy odpowiada w GK GPW za ponad 40% przychodów, a jego dalszy rozwój stanowi jeden z filarów strategii Grupy GPW. Wpływ na to ma szeroka oferta TGE i jej spółek zależnych, które wspólnie zapewniają kompleksową obsługę obecnych Członków oraz przejrzystość dla zainteresowanych nowych podmiotów. Na rynku towarowym oferowany jest obrót produktami energetycznymi oraz prawami majątkowymi. Prowadzony jest również Rejestr Świadectw Pochodze¬nia oraz Rejestr Gwarancji Pochodzenia, a także dokonuje się rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym TGE za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT S.A.). Oferta produktowa na TGE zbliżona jest do najbardziej rozwiniętych giełd towarowych na rynkach państw Unii Europejskiej. Wolumen obrotów energią elektryczną i gazem pozycjonuje polską giełdę nie tylko jako największą w regionie, ale także jako duży podmiot w skali europejskiej.

Usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW S.A. i BondSpot S.A., na które składają się usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.

W 2019 r. struktura GK GPW powiększyła się o dwie nowo utworzone spółki zależne: GPW Ventures ASI S.A. i GPW Tech S.A. Przedmiotem działalności GPW Ventures ASI S.A. jest zbieranie aktywów od inwestorów celem ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną oraz zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną. Natomiast GPW Tech S.A. będzie miała za zadanie budowę, utrzymanie i komercjalizację rozwiązań informatycznych wspierających rodzimy rynek finansowy.

Grupa Kapitałowa GPW oraz spółki stowarzyszone i kontrolowane

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW
Nazwa spółki zależnej Profil działalności
BondSpot S.A. Koncentruje swoją działalność na obrocie skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi i prowadzi na zlecenie Ministra Finansów, w ramach zarządzania długiem publicznym, elektroniczny hurtowy rynek papierów wartościowych - Treasury BondSpot Poland, stanowiący integralną część systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych w Polsce
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe: energia elektryczna, gaz ziemny, uprawnienia do emisji oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, a także uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, spółka zależna TGE) Zapewnia usługę rozliczeniową dla wszystkich rynków prowadzonych przez TGE. Posiada zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej i rozrachunkowej oraz giełdowej izby rozrachunkowej
InfoEngine S.A. (spółka zależna TGE) Prowadzi elektroniczną platformę obrotu towarami w segmencie OTC i świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej
GPW Benchmark S.A. Pełni funkcję licencjonowanego administratora wskaźników referencyjnych danych regulowanych (Rodzina Indeksów Giełdowych WIG, CEEplus) oraz wskaźników referencyjnych niebędących wskaźnikami stopy procentowej (TBSP.Index), a także jest podmiotem opracowującym Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR, z których WIBOR ma status kluczowego wskaźnika referencyjnego o systemowym znaczeniu dla polskiego rynku pieniężnego, używanego dla wyceny większości kredytów bankowych, instrumentów pochodnych i dłużnych emitowanych w PLN
GPW Ventures ASI S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną oraz zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną
GPW TECH S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest budowa, utrzymanie i komercjalizacja rozwiązań informatycznych wspierających rynek finansowy, a w szczególności kapitałowy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa Kapitałowa GPW składała się z jednostki dominującej i 7 spółek zależnych objętych konsolidacją. GPW ma udziały w 4 spółkach stowarzyszonych.

Linie biznesowe i oferta produktowa GK GPW

Co nas wyróżnia?

Warszawską Giełdę charakteryzuje największa kapitalizacja spośród wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej: 135 mld EUR. Jest to także jeden z największych rynków Europy, na którym notowanych jest łącznie 824 spółek, z czego 770 krajowych oraz 54 zagranicznych. Warszawski parkiet aktywnie stawia na rozwój poprzez realizację Strategii #GPW2022, koncentrując się zarówno na poszerzaniu oferty produktowej, jak również innowacyjnych m.in. z dziedziny nowych technologii. W ostatnim czasie GPW jest także szczególnie atrakcyjnym miejscem dla spółek z sektora gier komputerowych. Na koniec 2019 r. na rynkach GPW notowanych było łącznie 36 spółek z tej branży, co plasowało warszawską giełdę na pierwszym miejscu w Europie i drugim na świecie. Indeks WIG GAMES, obrazujący koniunkturę w tym sektorze, odnotował w ciągu 2019 r. wzrost o 87,7%.

Kapitalizacja giełd (rynki akcji) w regionie Europy Wschodniej i Środkowej na koniec 2019 r. [mld EUR]

 

Liczba spółek krajowych i zagranicznych notowanych na giełdach w Europie na koniec 2019 r.

 

Liczba spółek notowanych z sektora gier na koniec 2019 r.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0