2019Raport Zintegrowany GPW

Nasze kapitały

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy stanowi podstawę stabilnego funkcjonowania GK GPW oraz potencjał rozwoju pozostałych form kapitałów. Obejmuje on zasoby finansowe niezbędne do prowadzenia działalności, w tym kapitały własne i obce oraz środki wygenerowane w ramach działalności operacyjnej.

 • kapitał własny 875,1 mln zł w 2019 r. vs. 890,5 mln zł w 2018 r.; w tym zyski zatrzymane:807,9 mln zł w 2019 r. vs. 824,4 mln zł w 2018 r.,
 • zobowiązania długoterminowe : 283,5 mln zł w 2019 r. vs. 269,3 mln zł w 2018 r.,
 • przepływy operacyjne 191,1 mln zł w 2019 r. vs. 136,5 mln. zł w 2018 r.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale finansowym:

  2019 2018
Zysk netto 119,3 mln zł 183,7 mln zł
EBITDA 193,2 mln zł 202,0 mln zł
Przychody 336,1 mln zł 346,8 mln zł

Adresaci tworzenia wartości

Kapitał finansowy jest kluczowym elementem wszystkich działań GK GPW związanych z tworzeniem wartości, dlatego generowana wartość dotyczy wszystkich grup naszych interesariuszy.

Sposób utrzymania wartości

Dbamy o powiększenie kapitału finansowego poprzez efektywną alokację i wykorzystanie dostępnych środków w działaniach biznesowych i inicjatywach strategicznych z zamierzeniem zapewnienia trwałego wzrostu przychodów operacyjnych. Jesteśmy zobowiązani do optymalnego wykorzystania naszych zasobów finansowych w celu maksymalizowania wypracowanych zysków.

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki GK GPW rozumiany jest jako kompetencje, zdolności i doświadczenie pracowników, jak również ich motywacja do tworzenia innowacji, w tym:

 • kreatywna implementacja strategii Grupy,
 • lojalność i motywacja pracowników w zakresie wdrażania nowych produktów,
 • wysokie kwalifikacje i niska rotacja zatrudnionych pracowników,
 • rozległe doświadczenie członków zarządów spółek GK GPW na rynku kapitałowym i/lub towarowym.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale ludzkim:

 • zatrudnienie 413 osoby w 2019 r. vs. 363 osoby w 2018 r.
 • rotacja w GPW 11% w 2019 r. vs. 10% w 2018 r.
 • koszty świadczeń pracowniczych (koszty osobowe oraz inne koszty osobowe) 77,8 mln zł w 2019 r. vs. 68,8 mln zł w 2018 r.
 • relacja zatrudnionych kobiet do mężczyzn: 168 kobiet /245 mężczyzn w 2019 r. vs. 149 kobiet/214 mężczyzn w 2018 r.
 • Udział pracowników z wyższym wykształceniem: 85% w 2019 r., analogicznie jak w 2018 r.
 • szeroki dostęp do atrakcyjnych benefitów pozapłacowych

Adresaci tworzenia wartości

Pracownicy Grupy zapewniają jej sprawne i efektywne funkcjonowanie, sprawując funkcje biznesowe oraz realizując plany strategicznego rozwoju. Kapitał ludzki stanowi zatem kluczowy element wszystkich działań GK GPW związanych z tworzeniem wartości, dlatego generowana wartość dotyczy wszystkich grup naszych interesariuszy.

Sposób utrzymania wartości

Pracownicy GK GPW posiadają unikalne kwalifikacje i doświadczenie na rynku kapitałowym. Podejmujemy świadome decyzje rekrutacyjne, a nasza polityka HR koncentruje się na inwestowaniu w ich stały rozwój oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej. Aktywnie wspieramy ukierunkowane programy rozwojowe i edukacyjne oraz zapewniamy pracownikom wsparcie w realizacji swoich ambicji zawodowych.

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny GK GPW stanowią oparte na wiedzy zasoby niematerialne i organizacyjne, w tym:

 • marka GPW i jej spółek zależnych i stowarzyszonych,
 • procedury wewnętrzne,
 • oprogramowania wykorzystywane w bieżącej działalności,
 • produkty informacyjne i bazy danych,
 • serwisy i strony internetowe należące do spółek wchodzących w skład GK GPW,
 • 51 Członków Giełdy na koniec 2019 r. vs. 56 Członków Giełdy w 2018 r.
 • 78 członków TGE w 2019 r., analogicznie jak w 2018 r.

Zarówno wypracowana przez lata działalności marka GPW oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych, jak i opracowane przez nas procedury wewnętrzne, a także produkty informacyjne, serwisy i bazy danych tworzą intelektualny fundament efektywnego rynku giełdowego.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale intelektualnym:

 • Rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR,
 • Uruchomienie programu GPW Growth,
 • Przedłużenie przez TGE „Programu poprawy płynności”,
 • Debiut certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Societe Generale oraz Goldman Sachs International,
 • Rozpoczęcie publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza – CEEplus,
 • Wprowadzenie ETF na indeks mWIG40TR: Beta ETF mWIG40TR,
 • podpisanie przez IRGiT umowy na świadczenie usług doradczych z bałtycko-fińską giełdą gazu GET Baltic,
 • utworzenie funduszu typu Corporate Venture Capital („fundusz CVC”),
 • Podpisanie przez konsorcjum spółek memorandum vs. współpracy ze spółką Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”,
 • Uruchomienie prac nad budową systemu GPW Data, związanego z obszarem biznesu informacyjnego Giełdy. Wdrożenie sytemu planowane na drugą połowę 2021 r.,
 • Wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksów makrosektorowych: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET,
 • Kontynuacja działalności Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego,
 • rozszerzenie Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego przez TGE o technologie kogeneracyjne,
 • Kontynuacja prac nad wykorzystaniem technologii Blockchain,
 • Udział w tworzeniu i opiniowanie legislacji dla rynku kapitałowego i towarowego w Polsce.
  2019 2018
Liczba dystrybutorów danych w czasie rzeczywistym 83 78

- krajowych

37 36

- zagranicznych

46 42
Liczba abonentów danych w czasie rzeczywistym, tys. 260,3 248,2

- liczba abonentów korzystających z profesjonalnych zestawów danych, tys.

16,3. 18,2

Adresaci tworzenia wartości

Nasz kapitał intelektualny wykorzystywany jest w celu ułatwienia handlu na naszych rynkach i świadczenia usług, które prowadzą do generowania przychodów. Przyczyniamy się do rozwoju środowiska inwestycyjnego poprzez stałe poszerzanie naszej oferty.

Sposób utrzymania wartości

Rozwijamy kapitał intelektualny GK GPW poprzez stały rozwój i innowacyjność. Regularnie inwestujemy w technologię, aby zapewnić skuteczne i wydajne dostarczanie produktów i usług. Rozwijamy nowe produkty i usługi, aby zaspokoić popyt inwestorów i wzmocnić naszą pozycję na rynku.

Kapitał produkcyjny

Na kapitał produkcyjny Grupy składają się wytworzone aktywa materialne i niematerialne, przeznaczone do wykorzystania w procesie prowadzenia działalności Grupy, w tym:

 • Systemy transakcyjne używane w GK GPW,
 • Budynek „Centrum Giełdowe”,
 • Infrastruktura IT,
 • Nakłady inwestycyjne: 16,7 mln zł w 2019 r. (w tym 9,2 mln zł nakładów w rzeczowe aktywa trwałe i 7,5 na wartości niematerialne) vs. 21,2 mln zł w 2018 r. zł (w tym 13,0 mln zł nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i 8,3 mln zł nakładów na wartości niematerialne)

Kluczową rolę w obszarze kapitału produkcyjnego odgrywają systemy transakcyjne i infrastruktura informatyczna, stanowiące fundament bezpiecznego przetwarzania transakcji zawieranych na rynkach GPW.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale produkcyjnym:

 • 100% niezawodność systemu transakcyjnego
 • udział firm pozyskanych w programie HVP i HVF w obrotach na rynku akcji wyniosła średnio 10,5% w 2019 r. vs. 9,3% w 2018 r.
 • 17,9 mln zaraportowanych transakcji giełdowych dla GPW w 2019 r. vs 18,1 mln transakcji w 2018 r.
 • 5,8 mln zaraportowanych transakcji giełdowych dla TGE w 2019 r. vs. 4,5 mln transakcji w 2018 r.
 • 817,5 tys. transakcji na NewConnect w ramach arkusza zleceń w 2019 r. vs. 755,5 tys. w 2018 r.
 • 1 787 użytkowników z dostępem do systemu RRM TGE w 2019 r. vs. 1644 użytkowników w 2018 r.

Adresaci tworzenia wartości

Kapitał produkcyjny jest kluczowym wkładem w nasze działania związane z tworzeniem wartości, w tym zapewnienie codziennej stabilnej działalności Giełdy. Wartość tworzona dzięki kapitałowi produkcyjnemu służy wszystkim grupom naszych interesariuszy.

Sposób utrzymania wartości

Utrzymujemy nasz kapitał produkcyjny poprzez regularne inwestycje w systemy transakcyjne oraz infrastrukturę IT. Kapitał produkcyjny podlega regularnym działaniom kontrolnym, weryfikującym spełnienie określonych progów wydajności, niezbędnym do zapewnienia wysokiego poziomu usług.

Kapitał naturalny

Korzystanie z kapitału naturalnego w GK GPW obejmuje przede wszystkim zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody. Konsumpcja tych zasobów stanowi niezbędny czynnik zapewniający stabilne funkcjonowanie giełdy - zwłaszcza systemów transakcyjnych i infrastruktury informatycznej, a w konsekwencji obsługę naszych klientów oraz generowanie wartości dla wszystkich interesariuszy.

W ramach działalności GK GPW staramy się efektywnie gospodarować zużyciem wody i energii, a także segregujemy odpady. W ten sposób dążymy do ograniczenia naszego umiarkowanie negatywnego poziomu wpływu na środowisko. Należy natomiast podkreślić, że jako organizator obrotu GK GPW ma możliwość wspierania w ramach swojej działalności praktyk odpowiedzialności środowiskowej i tworzenia produktów i usług wspierających szersze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładami takich produktów i usług dla rynku finansowego są indeksy RESPECT Indeks (do końca 2019 r.) oraz WIG-ESG (od września 2019 r.), natomiast dla rynku towarowego: obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, Rejestr Świadectw Pochodzenia oraz Rejestr Gwarancji Pochodzenia.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale naturalnym:

 • Zużycie energii elektrycznej na poziomie: 1173,42 MWh w 2019 r.
 • Zużycie energii cieplnej na poziomie: 949,42 MWh w 2019 r.
 • Emisja COdla energii elektrycznej na poziomie 897,7 t w 2019 r.
 • Emisja COdla energii cieplnej na poziomie 726,3 t w 2019 r.
 • Zużycie wody na poziomie 3480,22 m3 w 2019 r.
 • Zużycie paliw: 10,2 tys. l w 2019 r.
 • Zużycie papieru: 554 tys. kartek A4 w 2019 r.

Adresaci tworzenia wartości

Zasoby naturalne, z których korzystamy, stanowią kluczowy element zapewniający ciągłość działalności całej Grupy, a wartość wytworzona poprzez jego konsumpcję jest kierowana do wszystkich naszych interesariuszy.

Sposób utrzymania wartości

Dążymy do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego, uznając oszczędność energii za jedną z podstaw budowy wartości nowoczesnej i konkurencyjnej instytucji rynku kapitałowego.

Wdrażamy wewnętrzną politykę środowiskową i budujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników Giełdy. Ograniczamy bezpośredni wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne i mierzymy efekty tych działań, a za pomocą produktów i usług wywieramy pośredni pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez promowanie właściwych postaw wśród emitentów i inwestorów, a także rozpowszechnianie idei odpowiedzialnego inwestowania.

Kapitał społeczny i relacyjny

Kapitał społeczny i relacyjny Grupy obejmuje doświadczenia i relacje wewnątrz i pomiędzy społecznościami oraz grupami interesariuszy, w tym:

 • relacje z Członkami Giełdy,
 • relacje z Emitentami,
 • relacje z Akcjonariuszami,
 • relacje z Inwestorami,
 • relacje z organizacjami zrzeszającymi: emitentów, inwestorów, domy maklerskie i zarządzających aktywami,
 • współpraca z regulatorami: KNF i ESMA,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi giełdy,
 • współpraca z EBOiR,
 • działalność edukacyjna Fundacji GPW.

Od wielu lat utrzymujemy bliskie relacje z wieloma kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi, co pozwala budować trwałe zaufanie do polskiego rynku kapitałowego, a prowadzona szeroka działalność edukacyjna wpływa na pozytywnie postrzeganie naszej działalności na płaszczyźnie ogólnospołecznej.

Nasze wyniki osiągnięte na kapitale społecznym i relacyjnym:

 • Transfer do gospodarki w postaci zapłaconego podatku: 30,5 mln zł w 2019 r. vs. 41,7 mln zł w 2018 r.
 • 180 uczestników konferencji Go4Poland w 2019 r. vs. 130 uczestników w 2018 r.
 • Ok. 9000 uczniów w ramach wizyt szkolnych na GPW w 2019 r. vs. 8700 uczniów w 2018 r.
 • Ok. 1700 uczestników szkoleń produktowych oraz inicjatyw kierowanych do studentów w 2019 r. vs. 1800 w 2018 r.
 • 18,7 tys. uczestników projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa w 2019 r. vs. 18 tys. uczestników w edycji 2018 r.
 • 661 słuchaczy zaangażowanych w program edukacyjny Szkoła Giełdowa w 2019 r. vs. 645 słuchaczy w 2018 r.

Adresaci tworzenia wartości

Nasz kapitał społeczny i relacyjny pozwala nam skutecznie budować pozycję największej giełdy papierów wartościowych w regionie. Relacje zaufania przyciągają najważniejszych interesariuszy zewnętrznych: uczestników rynku, pośredników i inwestorów. Ponadto współpracujemy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz edukujemy społeczeństwo, tworząc fundamenty przyszłej wspólnej wartości.

Sposób utrzymania wartości

Wspieramy kapitał społeczny poprzez dialog i interakcje z szerokim gronem interesariuszy. Jesteśmy zaufanym partnerem wspólnych działań na rzecz tworzenia wartości. Budujemy relacje zaufania poprzez nasze regularne kontakty z interesariuszami, wypełniając naszą misję rozwijania efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów, wspierania rozwoju gospodarczego oraz budowy kultury długoterminowego inwestowania.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0