2019Raport Zintegrowany GPW

Outlook 2020+

Rok 2020 upłynie po znakiem implementacji zaktualizowanej strategii rozwoju #GPW2022. Strategia #GPW2022 jest procesem ciągłym i długofalowym, który jest na bieżąco monitorowany i uaktualniany. Realizacja inicjatyw strategicznych pozwoli GK GPW umocnić pozycję rynkową i zróżnicować źródła przychodów grupy w najbliższych latach.

1. Sytuacja makroekonomiczna, polityka gospodarcza rządu i koniunktura giełdowa

Działalność i wyniki finansowe GK GPW w istotny sposób zależą od koniunktury gospodarczej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2019 r. wzrost PKB wyniósł 4,1% rdr. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawał popyt wewnętrzny, a szczególnie wzrost inwestycji. Zarówno dynamika eksportu, jak i importu, spowolniła w ciągu roku, odzwierciedlając mniej korzystne warunki w handlu globalnym, jednak wpływ eksportu netto pozostał pozytywny.

Z początkiem 2020 r. rozprzestrzenianie się COVID-19 doprowadziło do wzrostu obaw o pogorszenie światowej koniunktury. W związku z obserwowanym załamaniem nastrojów sytuacja na rynkach finansowych mocno się pogorszyła. Obawy inwestorów związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 przełożyły się na wzrost zmienności na rynkach finansowych oraz spadki cen akcji zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących. Wybuch epidemii koronawirusa doprowadził do pogorszenia perspektyw wzrostu światowej gospodarki. Istnieje ryzyko, że przedłużanie się epidemii będzie miało ekonomiczne konsekwencje w postaci trwalszego obniżenia ścieżki wzrostu światowej gospodarki m.in. na skutek problemów podażowych związanych z zaburzeniami globalnych łańcuchów dostaw. COVID-19 przyczynia się zatem do obniżenia prognozowanego tempa wzrostu PKB na świecie. Prognozuje się, że w skali Europy skutki rozprzestrzeniającej się epidemii w największym stopniu dotkną sektora usług, a także sektora przemysłowego ze względu na jego eskpozycję na zaburzenia w handlu światowym.

W 2020 r. PKB we wszystkich gospodarkach europejskich najprawdopodobniej będzie się kształtować poniżej potencjalnego tempa wzrostu.W związku z rozwijającą się epidemią w tym roku w Polsce dojdzie do recesji gospodarczej. W 2021 r. spodziewane jest odbicie inwestycyjne, konsumpcyjne, a gospodarka powinna odrabiać straty.

18 marca 2020 r. polski rząd przedstawił 5-częściowy program ratunkowy („Tarcza antykryzysowa”), ukierunkowany na wsparcie gospodarki i przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Zaprezentowane działania powinny pomóc złagodzić negatywne skutki gospodarczego szoku wywołanego przez epidemię COVID-19. Na ten moment trudno precyzyjnie oszacować skutki COVID-19 zarówno dla polskiej gospodarki, jak i samego rynku finansowego. Realizacja założeń zawartych w Tarczy antykryzysowej powinna w znacznym stopniu złagodzić skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce.

Konsekwencją pandemii jest także wyższa zmienność na rynkach giełdowych, obserwowana także w działalności GK GPW na początku 2020 r. Dalszy przebieg epidemii, skala i rodzaj uruchamianej pomocy oraz reakcja uczestników rynku będzie miała wpływ na działalność Spółki w nadchodzących miesiącach. Dokładny wpływ finansowy i efekty działań pomocowych na tym etapie nie są jednak w pełni kwantyfikowalne.

2. Realizacja Strategii GK GPW

W 2020 r. GK GPW będzie w dalszym ciągu realizować działania strategiczne w ramach Strategii #GPW2022, której celem jest usprawnienie funkcjonowanie kluczowych filarów biznesowych GK GPW (rynek akcji, rynek długu, rynek instrumentów pochodnych, rynek towarowy, oferta informacyjna dla inwestorów i emitentów) oraz dalszy rozwój nowych obszarów działalności, zwłaszcza związanych z rozwojem technologicznym GK GPW. Naszą ambicją jest stałe poszerzanie bazy klientów, dostarczanie nowych produktów dla inwestorów oraz wprowadzanie rozwiązań technologicznych zapewniających najbardziej nowoczesne i niezawodne usługi na rynku kapitałowym. (link do strategii). Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, GPW planuje wypłatę dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Z zysku za 2019 r. wypłacono 2,4 zł dywidendy na akcję, a dywidendy z zysku za lata 2020-2022 będą corocznie wzrastać nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Wydarzenia strategiczne z I półrocza 2020 r.
  • Na początku marca 2020 r. GK GPW uruchomiła pilotaż giełdowego rynku rolnego w ramach projektu Platformy Żywnościowej. Okres wdrożeniowy potrwa do sierpnia 2020 r. Projekt został ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Koordynatorem jego realizacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
  • Od 4 maja 2020 r. uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje na prowadzonej przez TGE Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) w ramach następujących rynków: Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowego Produktów (RTPG) z dostawą gazu oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM), na którym produkty stały się instrumentami finansowymi. Wdrożenie OTF’a związane było z koniecznością dostosowania działalności Giełdy do wymogów Dyrektywy MiFID2. W latach 2017-2018 Towarowa Giełda Energii prowadziła konsultacje z uczestnikami rynku odnośnie modelu, w jakim mają funkcjonować rynki terminowe pod reżimem regulacji europejskich. W efekcie (może lepiej: wskutek/ w rezultacie procesu konsultacji podjęto decyzję o ich przekształceniu w platformę OTF, na której możliwe jest dalsze oferowanie uczestnikom rynku kontraktacji długoterminowej w celu zabezpieczenia cen oraz dostaw energii i gazu w przyszłości, a także realizacja obliga giełdowego.

3. Wsparcie i rozwój ESG na polskim rynku kapitałowym

Mając świadomość odpowiedzialności korporacyjnej, GK GPW zamierza w 2020 r. wspierać i aktywnie uczestniczyć w promowaniu i intensyfikacji przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju na polskim rynku kapitałowym. Na najbliższe lata planujemy nowe inicjatywy mające na celu wsparcie emitentów i inwestorów w celu zapewnienia właściwej komunikacji oraz zrozumienia roli i znaczenia ESG. Jako spółka giełdowa GPW będzie kłaść nacisk także na rozwój własnych struktur w tym zakresie. Planowany jest dalsze poszerzanie oferty produktowej GPW z uwzględnieniem czynników ESG oraz nawiązywanie współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w celu wypracowania nowych rozwiązań.

4. Działania na rzecz Inwestorów

Okres zmienności wywołanej pandemią COVID-19 i związana z tym zmienność na rynku przyniosła zwiększenie obrotów wszystkich grup produktów notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW. W I półroczu 2020 otwarto 73,465 tys. nowych kont maklerskich. Podtrzymanie zainteresowania inwestorów indywidualnych ofertą GPW jest jednym z naszych priorytetów na najbliższe miesiące. W tym celu zintensyfikowano działania edukacyjno – promocyjne skierowane do tej właśnie grupy interesariuszy. W celu zwiększenia zainteresowania spółkami z segmentu małych i średnich inwestorów indywidualnych oraz instytucji, GPW podjęła decyzję o rozszerzeniu Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego z 39 do 51 spółek. Zwiększenie dostępu do aktualnych i darmowych analiz spółek jest jednym z kluczowych elementów, które może wpłynąć na wzmocnienie zainteresowania inwestorów tym segmentem. W kwietniu 2020 r. GPW zainicjowała cykl wirtualnych roadshows skierowanych do inwestorów z Azji, USA i Europy. Zadaniem roadshows jest poszerzenie grona inwestorów i dotarcie z informacjami o notowanych w Warszawie spółkach do podmiotów globalnych. Biorąc pod uwagę wzrost płynności na rynkach, GPW prowadzi obecnie rozmowy z nowymi podmiotami wykorzystującymi strategie algorytmiczne o dołączeniu ich do giełdy np. w ramach programów HVP/HVF.

5. Poszerzanie bazy produktowej

Niezmiennym priorytetem GPW jest poszerzanie bazy produktowej. W 2020 r. priorytetem jest zwiększenie zainteresowania inwestowaniem pasywnym oraz poszerzenie oferty dostępnych na GPW funduszy typu ETF. W tym celu prowadzone są rozmowy z kilkoma obecnymi oraz potencjalnymi emitentami. Stale poszerzana jest także liczba produktów ETP dostępnych dla inwestorów indywidualnych, w szczególności w najbardziej poszukiwanych przez inwestorów segmentach towarów, takich jak ropa WTI i BRENT. Trwają również prace nad uruchomieniem rynku opcji na akcje z fizyczną dostawą, które mogą stanowić ciekawą alternatywę zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

6. Nowi emitenci

W 2019 r. łącznie na obu rynkach akcji GPW odbyło się 22 debiuty giełdowe (z uwzględnieniem pięciu spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 22 debiutów w roku 2018. W I półroczu 2020 r. na GR zadebiutowały dwie spółki, a na rynku NC pojawiły się cztery nowe spółki. GPW spodziewa się że w II półroczu 2020 r. na parkiecie pojawią się kolejne podmioty. W celu przyciągnięcia nowych emitentów GPW realizuje inicjatywę strategiczną GPW Growth, wspierającą rozwój i transformację spółek z sektora MŚP. W lipcu 2020 r. zakończyła się pierwsza edycja projektu GPW Growth i jednocześnie ruszył nabór do kolejnej.

7. Rozwój technologiczny

Analizując trendy w rozwoju technologii systemów transakcyjnych i ich cyfrową ewolucję, we wrześniu 2019 r. GPW rozpoczęła Projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest wytworzenie własnego, modułowego i skalowalnego systemu transakcyjnego, dedykowanego GPW S.A. i jej spółkom zależnym oraz zagranicznym giełdom regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), poszukującym rozwiązań informatycznych dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki działania. Zgodnie ze strategią rozwoju polskiego rynku kapitałowego, dla którego Giełda jest jedną z fundamentalnych instytucji, posiadanie własnego rozwiązania informatycznego gwarantuje optymalizację kosztów i ryzyk związanych z eksploatacją platformy. Realizowany Projekt może generować po stronie Spółki znaczące nakłady inwestycyjne, które będą częściowo refinansowane ze środków przyznanych przez NCBiR. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu zastąpienie eksploatowanego od 7 lat systemu UTP, a tym samym zmianę technologii w perspektywie maksymalnie 4 – 5 lat. Rezultatem Projektu będzie rozwiązanie odpowiadające potrzebom rynku i wdrażanej strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego, dające możliwość optymalizacji kosztów informatycznych związanych z takim systemem i innych kosztów pośrednio związanych z obrotem na rynku pierwotnym i wtórnym. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, zgłaszane zarówno ze strony samej Grupy GPW, jak i innych zagranicznych instytucji rynku finansowego, na systemy gwarantujące najwyższą niezawodność w połączeniu z dodatkowymi funkcjonalnościami. W rezultacie celem Projektu jest dopasowanie systemu transakcyjnego do mniejszego zakresu prowadzonej działalności giełd regionu CEE. Pozwoli to na eliminację opłaty za funkcjonalności nieznajdujące zastosowania na danym rynku, które stanowią nieodłączną część systemów dużych dostawców. Jednocześnie, oprócz unowocześnienia stosowanej technologii, wdrożone funkcjonalności projektowanego systemu zapewnią uczestnikom rynku nowe możliwości rozwoju i obrotu różnymi instrumentami. Prace badawcze Projektu podzielone zostały na kilka etapów, obejmujących etapy badań przemysłowych oraz etapy prac rozwojowych, a także jeden etap prac przedwdrożeniowych. W ramach etapu badań przemysłowych realizowanych w drugim i trzecim kwartale 2020 r. wykonane zostaną prace mające na celu zaprojektowanie i implementację jednego z kluczowych komponentów systemu tj. modułu dystrybucji danych.

Jednym z ważniejszych trendów obserwowanych obecnie na rynkach kapitałowych jest wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi ułatwiających analizę danych rynkowych oraz proces inwestowania, a także pozwalających na dalszy rozwój nowoczesnych form obrotu, w tym handlu algorytmicznego. Udział handlu algorytmicznego w obrotach akcjami na GPW wynosi około 10%, natomiast na największych platformach obrotu w Europie i w USA jest to około 70% (dane z 2018 r.). Jednocześnie zaimplementowanie systemu przetwarzania danych ustrukturyzowanych na niektórych rynkach kapitałowych na świecie przełożyło się zarówno na wzrost zainteresowania inwestorów notowanymi spółkami, jak i na wzrost obrotów spółkami, które dotychczas pozostawały poza obszarem zainteresowania inwestorów.

W trend ten wpisuje się uruchomiony pod koniec 2019 roku projekt GPW Data. Celem projektu jest budowa repozytorium szerokiego katalogu danych, w pierwszej kolejności raportów finansowych i niefinansowych spółek notowanych na rynku NewConnect, zgodnie z elektronicznym standardem raportowania w technologii inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL). W kolejnych etapach repozytorium będzie rozbudowywane o inne kategorie informacji, istotne z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego, np. notowania, raporty społeczne czy dane makro.

Drugim ważnym elementem projektu GPW Data będzie budowa aplikacji wspierającej decyzje inwestorów giełdowych w procesie lokowania kapitału. Aplikacja planowana do udostępnienia inwestorom będzie bazowała na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji i pozwoli uczestnikom rynku kapitałowego bardziej optymalnie i szybciej niż obecnie podejmować decyzje związane z inwestowaniem na giełdzie. System GPW Data umożliwi szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Budżet projektu GPW Data jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe. Projekt jest realizowany w ramach inicjatyw strategicznych GPW i jest związany z obszarem biznesu informacyjnego Giełdy. Jego rozwój jest istotny z punktu widzenia dywersyfikacji przychodów Grupy Kapitałowej GPW.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0