2019Raport Zintegrowany GPW

Compliance

System Compliance (z ang. zgodności) oznacza zapewnienie takiej struktury przedsiębiorstwa, dzięki której w jego funkcjonowaniu nie będzie dochodziło do szeroko pojętych nieprawidłowości.

 1. Organizacja funkcji Compliance oraz obszar działania

Dział Compliance i Ryzyka funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej GPW od 2015 r. Do zadań Działu należy m.in. :

 • monitorowanie, ocena i analiza ryzyka braku zgodności działania spółki z przepisami prawa, wytycznymi organów nadzorczych, regulacjami wewnętrznymi i standardami,
 • koordynacja procesu tworzenia, wdrożenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych w spółce,
 • monitorowanie przestrzegania zasad przyjętych w regulacjach wewnętrznych w zakresie zarządzania zgodnością,
 • kontrola zgodności działania komórek organizacyjnych z decyzjami oraz regulacjami wewnętrznymi spółki,
 • szkolenia dla pracowników.
 1. Zarządzanie Compliance w GPW

Celem zarządzania zgodnością w GPW jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i przyjętych do stosowania standardów, a w szczególności:

 • system zarządzania zgodnością w GPW stanowi zestawienie procesów, rozwiązań organizacyjnych i udokumentowanych reguł związanych z zapewnieniem zgodności działania GPW z przepisami prawa, regulacjami i przyjętymi standardami etycznymi oraz kodeksami postępowań, a także z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności,
 • zapobieganie angażowaniu się przez GPW w działalność niezgodną z prawem,
 • doskonalenie jakości regulacji wewnętrznych poprzez identyfikację luk oraz niezgodności z przepisami prawa,
 • budowanie świadomości w zakresie ryzyka braku zgodności i jego istotności dla Giełdy wśród pracowników.
 1. Struktura zarządzania zgodnością działania GPW

 2. Nadzór zgodności działalności z prawem (obszar Compliance)

Przyjęty w GPW system nadzoru zgodności jest adekwatny i skuteczny oraz zapewnia odpowiedni poziom monitorowania ryzyka braku zgodności w GPW. Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym:

 • ocena zgodności zakresu regulacji wewnętrznych ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa, wytycznych organów nadzorczych oraz standardach,
 • samoocena zgodności z art. 48 dyrektywy 2014/65/UE, o której mowa w art. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu,
 • kontrole wewnętrzne,

nie wykazały braku zgodności GPW z przepisami prawa, wytycznymi organów nadzorczych oraz standardami. W badanym okresie nie wystąpiły także istotne incydenty z obszaru compliance, które skutkowałyby poniesieniem sankcji prawnych, strat finansowych lub utratą reputacji wskutek nieprzestrzegania lub naruszenia prawa przez GPW.

 1. Główne działania w 2019 r.

Kluczowe działania podejmowane w 2019 r. obejmowały:

 • analizę luk regulacyjnych, obejmującą mapowanie przepisów prawnych i standardów na regulacje wewnętrzne,
 • zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie tego ryzyka,
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych,
 • nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki,
 • nadzór nad procesem zgłaszania naruszeń,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad zawierania transakcji własnych przez pracowników oraz zasad przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników,
 • koordynację działań związanych z zarządzaniem konfliktami interesów,
 • prowadzenie i aktualizację listy osób zarządzających i blisko z nimi związanych: oświadczenia, materiały informacyjne, powiadomienia,
 • prowadzenie listy osób mających dostęp do informacji poufnej, oświadczenia,
 • sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 • szkolenia wewnętrzne.


Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0