2019Raport Zintegrowany GPW

Słownik

DLR

(ang. Derivatives liquidity ratio), stosunek wartości nominalnej obrotów instrumentami pochodnymi do wartości obrotu na instrumentach bazowych

ECM

(ang. Equity Capital Market) – określenie aktywności związanej z pozyskiwaniem kapitału przez spółki i ich akcjonariuszy, poprzez sprzedaż lub emisję akcji i warrantów, w ramach ofert publicznych i prywatnych

EOB

(ang. Electronic Order Book) – arkusz zleceń (transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych)

ETF

(ang. Exchange Traded Funds) – fundusz notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlenie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi

ETP

(ang. Exchange Traded Products) – produkty strukturyzowane: instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego)

FESE

(ang. Federation of European Stock Exchanges) – Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych

Free float

akcje znajdujące się w wolnym obrocie. Za akcje w wolnym obrocie uznaje się wszystkie akcje posiadane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy zarządzające aktywami oraz objęte programami emisji kwitów depozytowych. Nie uwzględnia się natomiast: akcji należących do akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% tych akcji, akcji własnych przeznaczonych do umorzenia, akcji imiennych

GCM

(ang. Global Clearing Member) – podmiot świadczący usługi rozliczeniowe na globalną skalę

HVF

(ang. High Volume Funds) – program promocyjny skierowany do funduszy inwestycyjnych prowadzących aktywny obrót akcjami na GPW

HVP

(ang. High Volume Provider) – program promocyjny GPW skierowany do osób prawnych, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych wyłącznie na rachunek własny

IPO

(ang. Initial Public Offering) – pierwotna oferta publiczna. W niniejszym sprawozdaniu, a także raporcie PwC IPOwatch Europe oraz danych FESE skrót IPO używany jest w stosunku do wszystkich ofert, w których spółka po raz pierwszy pozyskuje kapitał na rynku kapitałowym, zarówno w przypadku przeprowadzenia oferty publicznej jak i prywatnej

ISV

(ang. Independent Software Vendors) – dostawcy oprogramowania klienckiego dla członków giełdy do handlu na platformie transakcyjnej

KID

(ang. Key Information Document), Dokument informacyjny przygotowany indywidualnie dla każdego produktu strukturyzowanego, certyfikatu lub instrumentu pochodnego, dzięki któremu inwestor może podjąć bardziej świadomą decyzję inwestycyjną, uwzględniającą przede wszystkim koszty i ryzyko inwestycji

Kogeneracja

proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej

Kolokacja

usługa polegająca na udostępnieniu przez giełdę fizycznej przestrzeni i jednoczesnym zapewnieniu możliwości instalacji sprzętu i oprogramowania klientów w bezpośrednim sąsiedztwie systemu transakcyjnego giełdy

MRC

(ang. Multi-regional Coupling) – paneuropejski projekt operacyjnej integracji rynków spot energii elektrycznej

MTF

(ang. Multilateral Trading Facility) – Wielostronna Platforma Obrotu skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych, oferująca obrót akcjami z bardzo krótkim czasem realizacji zlecenia i niskimi opłatami transakcyjnymi. Wielostronne Platformy Obrotu prowadzone są zazwyczaj przez firmy inwestycyjne (banki, firmy maklerskie) lub giełdy papierów wartościowych. MTFy oferują obrót akcjami notowanymi na innych rynkach, jednak same nie prowadzą listingu spółek.

OTC

(ang. Over the Counter) – nieregulowany rynek pozagiełdowy, na którym transakcje dokonywane są bezpośrednio przez strony transakcji bez udziału giełdy na niewystandaryzowanych instrumentach finansowych

OZE

odnawialne źródła energii

REIT

(ang. Real Estate Investments Trusts) – specjalne spółki i fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, które zarządzając nieruchomościowym portfelem uzyskują stały dochód w postaci czynszów i przekazują większość zysków akcjonariuszom w postaci dywidend

SPO

(ang. Secondary Public Offering) – wtórna oferta publiczna: proces pozyskania kapitału poprzez emisję/sprzedaż akcji przez spółki, które wcześniej przeprowadziły już IPO

Usługi posttransakcyjne

usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe

Velocity Ratio (wskaźnik obrotowości)

wskaźnik płynności obrotu akcjami liczony jako wartość obrotów w danym okresie do średniej kapitalizacji z początku i końca okresu

WFE

(ang. World Federation of Exchanges) – Światowa Federacja GiełdWarning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0