2019Raport Zintegrowany GPW

GPW na GPW

GPW S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 9 listopada 2010 r. Akcje Spółki są notowane na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Kapitalizacja Spółki na koniec 2019 r. wyniosła 1,65 mld zł, co plasuje ją na 46 miejscu wśród wszystkich notowanych spółek krajowych.

AKCJONARIUSZE GPW

Na dzień 31 grudnia 2019 r. największym akcjonariuszem GPW SA. i jedynym, którego zaangażowanie przekraczało 5% kapitału zakładowego, był Skarb Państwa, który posiada 14 688 470 akcji, stanowiących 35,00% wszystkich akcji i 51,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2019 r.

Według szacunków Spółki, na koniec 2019 r. krajowe otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez PTE (OFE) posiadały łącznie ok. 9,66 mln akcji GPW SA., co stanowiło 23,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, ok. 3% akcji było w posiadaniu pozostałych krajowych inwestorów instytucjonalnych (głównie fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI), ok. 21% akcji posiadali bezpośrednio krajowi inwestorzy indywidualni, a około 18% inwestorzy zagraniczni.

Dywidenda dla akcjonariuszy GPW

Zgodnie z obecną polityką dywidendową (o której spółka poinformowała Raportem Bieżącym nr 4/2019), intencją Zarządu GPW SA. jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW SA. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Jednocześnie intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend:

  • z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,
  • wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Dywidenda jest wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie GPW (Walne Zgromadzenie) sprawozdania finansowego Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

  • potrzeby kapitałowe i inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • niezbędne działania na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Wypłata dywidendy w 2019 r.

GPW SA. wypłacała swoim właścicielom dywidendę za każdy rok od momentu debiutu w roli spółki publicznej. 2 sierpnia 2019 r. Spółka wypłaciła 133,5 mln zł dywidendy. Dywidendę w wysokości 3,18 zł na akcję otrzymali akcjonariusze GPW, którzy posiadali akcje 19 lipca 2019 r. (dzień ustalenia praw do dywidendy). Stopa dywidendy w 2019 roku, liczona w według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,4%.

Dywidenda GPW z zysków osiągniętych w latach 2010-2017
Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę Wypłacona dywidenda (w tys. zł) Dywidenda na akcję (w zł) Wskaźnik wypłaty dywidendy* Stopa dywidendy** Data Walnego Zgromadzenia Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2019 100 732 2,4 93,22%***** 5,53 22.06.2020 28.07.2020 11.08.2020
2018 133 471 3,18 77,1%***** 7,40% 17.06.2019 19.07.2019 2.08.2019
2017 92 338 2,2 63,3%***** 5,84% 19.06.2018 19.07.2018 2.08.2018
2016 90 240 2,15 70,71%***** 4,39% 19.06.2017 19.07.2017 2.08.2017
2015 99 054 2,36 80,27% 6,69% 22.06.2016**** 20.07.2016 04.08.2016
2014 100 732 2,4 89,88% 4,93% 25.06.2015 15.07.2015 04.08.2015
2013 50 366 1,2 44,45% 3,31% 25.07.2014*** 07.08.2014 26.08.2014
2012 32 738 0,78 30,95% 2,03% 21.06.2013 12.07.2013 26.07.2013
2011 60 440 1,44 45,19% 3,84% 27.06.2012 06.07.2012 20.07.2012
2010 134 730 3,21 142,28% 6,05% 27.06.2011 12.07.2011 27.07.2011

* w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
** wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy
*** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 26 czerwca 2014 r. zostało wznowione 15 lipca br. i zakończone 25 lipca br.
**** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte 22 czerwca 2016 r. zostało wznowione i zakończone 21 lipca br.
***** w oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej i skorygowany o udział w jednostkach stowarzyszonych

Notowania akcji GPW

Kurs akcji GPW SA. kształtował się w 2019 r. w przedziale od 36,85 zł (minimum z 3 stycznia 2019 r.) do 43,90 zł (maksimum z 12 lipca 2019 r.). Na koniec 2019 r. wyniósł 39,30 zł wobec 36,65 zł na koniec 2018 r. i 46,99 zł na koniec 2017 r. Oznacza to wzrost w trakcie całego roku o 7,2%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 3,18 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR-Total Shareholder Return) Spółki wyniosła w 2019 r. +15,9%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW spadł o 19,4%, a indeks WIG (szerokiego rynku) odnotował spadek o 9,5%.

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu GPW [zł]

Żródło: gpw.pl

Obligacje GPW na giełdzie

Na koniec 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ASO prowadzonym przez BondSpot notowane były obligacje GPW trzech serii C, D i E o łącznej wartości nominalnej obligacji wszystkich serii 245 mln zł.

Seria C obligacji została wyemitowana 6 października 2015 r. na okres siedmiu lat na kwotę 125 mln zł. Ich wykup nastąpi 6 października 2022 r. Obligacje te nie są zabezpieczone. Od grudnia 2015 r. obligacje są notowane na ASO prowadzonym przez GPW i BondSpot. Oprocentowanie jest stałe na poziomie 3,19% w skali roku, a odsetki są wypłacane półrocznie. W dniu emisji oprocentowanie to było najniższe spośród korporacyjnych długoterminowych obligacji stałokuponowych emitowanych w złotych polskich i notowanych na Catalyst. Pozyskane środki z emisji obligacji serii C zostały wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii A i B, który przypadał na 2 stycznia 2017 r., a został przeprowadzony przedterminowo w październiku 2015 r. W rezultacie obligacje GPW serii A i B o wartości 124,5 mln zł zostały wykupione przez GPW po cenie 101,20 zł za obligację. W 2018 r. cena obligacji GPW serii C o tickerze GPW1022 wahała się w przedziale od 101,5 zł 22 listopada 2019 r. do 103,75 zł 21-23 stycznia 2019 r.

2 stycznia 2017 r. w terminie zapadalności miał miejsce wykup obligacji serii A i B o wartości nominalnej 120,5 mln zł. Była to część pozostałych w obrocie obligacji serii A i B, które zostały wyemitowane na przełomie 2011 i 2012 r. w łącznej wartości 245 mln zł. Obligacje te zostały wprowadzone do obrotu na Catalyst (rynek regulowany i ASO) i zasymilowane pod jednym kodem ISIN. Obligacje GPW serii A i B były obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie było stałe w półrocznym okresie odsetkowym i było oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych.

W październiku 2016 r. zostały wyemitowane przez GPW serie D i E obligacji o wartości nominalnej 120 mln zł, a ich rejestracja nastąpiła w styczniu 2017 roku. Są to pięcioletnie obligacje na okaziciela. Decyzja o emisji obligacji została podjęta przez Zarząd GPW w związku z wykupem drugiej części obligacji serii A i B, który zgodnie z okresem zapadalności przypadał na 2 stycznia 2017 r. Seria D była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, natomiast seria E do inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: 99,88 zł dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. oraz 99,89 zł dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 120 mln zł. Obligacje serii D zostały przydzielone 29 grudnia 2016 r., natomiast obligacje serii E – 5 stycznia 2017 r. Obligacje serii D i E zostały zasymilowane pod jednym kodem ISIN. Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację o wartości nominalnej 100 zł wyniósł 0,60 zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych. Obligacje są notowane na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot.

W 2019 r. cena obligacji GPW serii D i E o tickerze GPW0122 wahała się w przedziale od 100,46 zł 2 stycznia 2019 r. do 101,75 zł w dniach 30 lipca 2019 r. oraz w dniach od 1 sierpnia do 6 sierpnia 2019 r.

Odsetki obligacji GPW serii D i E
Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego Liczba dni w Okresie Odsetkowym Dzień Ustalenia Uprawnionych Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego oraz Dzień Płatności
1 Dzień Emisji Liczba dni od Dnia Emisji (włącznie) do 31.01.2017 r. (z wyłączeniem tego dnia) 23.01.2017 r. 31.01.2017 r.
2 31.01.2017 r. 181 21.07.2017 r. 31.07.2017 r.
3 31.07.2017 r. 184 23.01.2018 r. 31.01.2018 r.
4 31.01.2018 r. 181 23.07.2018 r. 31.07.2018 r.
5 31.07.2018 r. 184 23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
6 31.01.2019 r. 181 23.07.2019 r. 31.07.2019 r.
7 31.07.2019 r. 184 23.01.2020 r. 31.01.2020 r.
8 31.01.2020 r. 182 23.07.2020 r. 31.07.2020 r.
9 31.07.2020 r. 184 22.01.2021 r. 31.01.2021 r.
10 31.01.2021 r. 181 23.07.2021 r. 31.07.2021 r.
11 31.07.2021 r. 184 21.01.2022 r. 31.01.2022 r.
Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zysk netto na akcję (zł) 1 2,84 4,38 3,78 3,12 2,95 2,67 2,70 2,52
Dywidenda na akcję (zł) 2 3,18 2,20 2,15 2,36 2,40 1,20 0,78 1,44
Stopa dywidendy 3 7,4% 5,8% 4,4% 6,7% 4,9% 3,3% 2,0% 3,8%
Cena / zysk 13,8 8,4 16,9 12,8 12,2 17,1 15,4 15,4
Maksymalny kurs akcji (zł) 43,90 48,65 49,98 41,57 53,00 48,04 45,10 43,89
Minimalny kurs akcji (zł) 36,85 34,05 39,06 31,05 34,53 35,25 34,75 32,10
Kurs akcji na koniec okresu (zł) 39,30 36,65 46,99 39,93 35,95 45,70 41,50 38,87
Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł) 39,95 39,69 46,05 35,87 44,99 39,52 40,22 37,55
Stopa zwrotu z akcji 7,2% -22,0% 17,7% 11,1% -21,3% 10,1% 6,8% 10,3%
Całkowita stopa zwrotu - TSR 4 15,9% -17,3% 23,1% 17,6% -16,1% 13,0% 8,8% 14,4%
Liczba wyemitowanych akcji (tys.) 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972
Kapitalizacja (mln zł) 1 649 1 538 1 972 1 676 1 509 1 918 1 742 1 631
Free float 5 (mln zł) 1 068 997 1 278 1 089 978 1 241 1 127 1 054
Free float % 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,7% 64,7% 64,6%
Wolumen obrotu (mln akcji) 6 9,7 14,8 10,9 11,8 11,7 14,5 14,8 19,2
Wartość obrotu (mln zł) 388,6 589,5 501,9 424,00 526,4 571,8 596,1 720,7
Liczba transakcji (tys.) 81,8 98,9 90,2 89,7 63,0 68,8 67,3 73,3
Średni wolumen obrotu na sesję (tys.) 39,2 60,1 46,3 47,1 46,6 58,1 60,0 77,1
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł) 1 567,0 2 386,5 2 007,7 1 689,1 2 097,4 2 296,2 2 413,4 2 894,2
Średnia liczba transakcji na sesję24 330 400 360,7 357,4 250,9 276,0 272,6 294,2
Wskaźnik obrotów 7 24,4% 33,6% 27,9% 26,9% 30,8% 31,2% 35,4% 46,2%

1 W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 Z zysku za rok poprzedni
3 Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
4 (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
5 Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
6 W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych) 
7 Wartość obrotów (dla 2019 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresuWarning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0