2019Raport Zintegrowany GPW

Strategia CSR

Misja Grupy Kapitałowej GPW w obszarze odpowiedzialności społecznej


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW prowadzą działalność operacyjną mając na uwadze nie tylko najwyższe standardy biznesowe, ale również kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne.


Misją Grupy Kapitałowej GPW jest wspieranie rozwoju gospodarczego i budowa kultury inwestowania poprzez zapewnienie najwyższych standardów i bezpieczeństwa obrotu w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Strategia CSR Grupy zakłada realizację tej misji i budowę wartości Grupy Kapitałowej w pełnym poszanowaniu interesów otoczenia, w którym funkcjonują spółki Grupy, w oparciu o dialog i współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy.

GPW a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Realizując swoją misję GK GPW odwołuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), zawartych w dokumencie “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Grupa GPW aktywnie wspiera 5 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są istotne z punktu działalności GPW i jej spółek zależnych oraz roli, jaką pełnią one na polskim rynku finansowym i towarowym oraz odpowiadającym im grup interesariuszy.

Strategiczne partnerwstwa GPW w obszarze odpowiedzialności społecznej:
Inicjatywa United Nations Global Compact

W kwietniu 2020 roku GPW została członkiem międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact (UNGC), utworzonej w 2000 r. z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ i skupiającej przedsiębiorstwa, których strategie i działania oparte są o dziesięć uniwersalnych zasad w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań wspierających osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Członkostwo GPW w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej sieci instytucjonalnych i korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, skupiającej ponad 11 tys. przedsiębiorstw z 156 krajów z całego świata, reprezentujących niemal każdy sektor biznesu.

Inicjatywa Sustainable Stock Exchange

Od 2013 r. GPW jest członkiem ogólnoświatowej inicjatywy utworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Sustainable Stock Exchanges, zrzeszającej obecnie 93 giełdy z całego świata. Giełdy te nie tylko prowadzą własną działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, ale również – poprzez działania adresowane do uczestników swoich rynków – propagują stosowanie najwyższych standardów w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym (ESG -  Environment, Social, Governance). Wpisując się w ten światowy trend, GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG poprzez publikację indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT IndexWIG-ESG.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku Giełda zaprzestała obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index.

Natomiast od września 2019 roku GPW rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG. Obejmuje on spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, GPW zainicjowała indeks, który ma silny cel inwestycyjny. W okresie wrzesień-grudzień 2019 roku GPW publikowała równocześnie indeks WIG-ESG oraz RESPECT Index, a od 1 stycznia 2020 r. jest publikowany wyłącznie indeks WIG-ESG przez GPW Benchmark.

Strategia CSR Grupy Kapitałowej GPW

W roku 2019 GPW kontynuowała przyjętą strategię CSR (Corporate Social Responsibility). Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy opiera się na czterech głównych filarach:

  • działalności edukacyjnej,
  • dialogu i relacjach z rynkiem,
  • odpowiedzialnej polityce Human Resources,
  • poszanowaniu środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje Grupa.
Główne obszary strategii CSR Grupy Kapitałowej GPW


Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0