2019Raport Zintegrowany GPW

Istotność

Zintegrowany raport GK GPW pozwala na kompleksowe ukazanie sposobów, w jaki Giełda tworzy wartość dla swoich interesariuszy. Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości Zintegrowanej oraz dokumentami dodatkowymi wydanymi przez IIRC, raport zintegrowany powinien ujawniać informacje dotyczące kwestii, które wywierają istotny wpływ na zdolność firmy do tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, a których pominięcie lub zniekształcenie może faktycznie wpływać na ocenę dostawców kapitału finansowego w odniesieniu do zdolności organizacji do tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Z tego względu w niniejszym raporcie zebrano informacje, które naszym zdaniem są ważne dla faktycznych i potencjalnych inwestorów na temat zdolności GK GPW do generowania wartości w krótkim, średnim i długim okresie oraz przydatne wszystkim innym interesariuszom, którzy chcieliby przeprowadzić własną ocenę naszej działalności. W raporcie ujawniono zatem  powiązania między naszym środowiskiem zewnętrznymdziałalnością grupymodelem biznesuwynikamiszansami i zagrożeniami a procesem tworzenia wartości, w kontekście naszej strategiiładu korporacyjnego i podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Proces ustalania istotności obejmujący: identyfikację kluczowych zagadnień, ocenę ich znaczenia, priorytetyzację i ustalenie zakresu ujawnianych informacji zawartych w niniejszym raporcie, został przeprowadzony w formie ustrukturyzowanych wewnętrznych konsultacji Zarządu GK GPW i kierownictwa wyższego szczebla. W rezultacie otrzymano macierz istotności oraz mapę zagadnień kluczowych z punktu widzenia interesariuszy. Uwzględniają one wszystkie finansowe i niefinansowe aspekty wywierające wpływ na tworzenie wartości przez GK GPW.

Relacje z interesariuszami

Jednym z fundamentów działalności GK GPW jest nawiązywanie i utrzymywanie trwałych i efektywnych relacji z wieloma grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W naszej codziennej działalności podkreślamy kluczowe znaczenie interesariuszy w procesie tworzenia wartości. Regularnie angażujemy naszych interesariuszy w celu uzyskania różnorodnych informacji zwrotnych. Zainteresowane strony odgrywają ważną rolę, ukazując nam sposób postrzegania osiąganych przez nas wyników, pomagając nam rozwijać i dostosowywać nasze produkty i usługi do aktualnych potrzeb i tendencji rynkowych, aby lepiej służyć społeczności inwestorów i kierować naszą strategią biznesową w przyszłości. Mamy świadomość, że informacje zwrotne otrzymywane od interesariuszy mogą również okazać się użyteczne w określeniu nowych trendów, których znaczenie będzie w przyszłości sukcesywnie wzrastać.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0