2019Raport Zintegrowany GPW

Realizacja strategii Grupy GPW w 2019 r.

Rok 2019 był okresem realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych w ramach #GPW2022. Grupa Kapitałowa GPW dokonała wzmocnienia zasobów ludzkich w kluczowych projektach oraz monitorowania, weryfikacji i aktualizacji przyjętych inicjatyw. W 2019 roku konsekwentnie wdrażano projekty w ramach zaktualizowanej strategii. Proces wdrażania strategii jest procesem ciągłym, a monitoring wdrażanych inicjatyw odbywa się poprzez miesięczne i kwartalne raportowanie na poziomie Zarządu GPW i Rady Giełdy.

Lista inicjatyw strategicznych znajdujących się w toku realizacji:

  • W marcu 2019 r. Rada Giełdy zaakceptowała uruchomienie kolejnej inicjatywy strategicznej – GPW Tech, której celem jest rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Oficjalna rejestracja spółki GPW Tech nastąpiła 20 grudnia 2019 r. Docelowo spółka będzie stanowić „technologiczne ramię” GK GPW.
  • W 2019 r. GPW rozpoczęła prace nad budową własnej Platformy Transakcyjnej. W lipcu 2019 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz GPW podpisały umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej GPW. Realizacja projektu szacowana jest na około 90 mln zł, z czego 30,28 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. We wrześniu 2019 roku GPW otworzyła centrum badawczo-rozwojowe w Łodzi, w którym zespół specjalistów będzie pracował nad systemem transakcyjnym.
  • W sierpniu 2019 r. GPW rozpoczęła prace nad budową systemu GPW Data. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało GPW dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Wdrożenie projektu planowane jest na drugą połowę 2021 r.
  • We wrześniu 2019 r. Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”. Uruchomienie Platformy Żywnościowej (tj. Rynek Towarów Rolno-Spożywczych -RTRS) jest kluczowym projektem strategicznym wspierającym rozwój sektora rolniczego w Polsce. Stworzenie giełdowego rynku rolnego, który został ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych #GPW2022. Pilotażowy obrót pszenicą zaplanowano na marzec 2020 r.
  • W 2019 r. GK GPW skupiła się także na rozwoju obszaru ESG (Environmental, Social and Governance). Z punktu widzenia Grupy jest bardzo istotny obszar, ponieważ na całym świecie aktywa, które są inwestowane w produkty oparte na indeksach ESG notują dynamiczny wzrost. Odpowiedzią na to wyzwanie jest działający od 3 września 2019 r. nowy indeks WIG-ESG, który stał się instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.
  • We wrześniu 2019 r. GPW uruchomiła GPW Growth – kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój i transformację przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w programie wzmocni kompetencje liderów i pomoże wyznaczyć nowy kurs w rozwoju firm. W ramach GPW Growth od września 2019 roku jest prowadzona Akademia GPW Growth.
  • W ramach projektu GPW Ventures 29 listopada 2019 r. została powołana spółka, pełniąca rolę prywatnego/pasywnego inwestora dla funduszy venture capital, który zapewni stworzenie wehikułu finansowania umożliwiającego rozwój polskiego rynku venture capital, zwiększenie innowacyjności na polskim rynku i wzrost liczby pierwotnych ofert publicznych na GPW. W chwili obecnej spółka jest zarejestrowana w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej o kapitale zakładowym równym 3 mln zł.
  • W 2019 roku GPW uruchomiła również program crowdfundigowy adresowany do brokerów zajmujących się crowdfundingiem i crowdinvestingiem, który jest pierwszym etapem prac w drodze do uruchomienia Private Market. Ponadto, w 2019 r. GPW uruchomiła Program Pokrycia Analitycznego oraz wsparcia technologicznego dla domów maklerskich.
  • W 2019 roku GPW pracowała również nad poszerzeniem swojej oferty produktowej. Dzięki współpracy z partnerami na rynkach GPW zostały wprowadzone nowe ETFy, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne oraz indeks WIG-ESG, który jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie inwestorów na spółki uwzględniające w swoim rozwoju kryteria równoważnego rozwoju. W ramach inicjatyw międzynarodowych, GPW wraz z partnerami wprowadziła na rynek indeks CEE Plus.


Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0