2019Raport Zintegrowany GPW

Zastosowane wytyczne

Podstawą formułowania zawartości niniejszego Zintegrowanego Raportu Rocznego GK GPW były Międzynarodowe Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej (The International Integrated Reporting Framework), opublikowane przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (the International Integrated Reporting Council – IIRC) w grudniu 2013 r., a także dokumenty uzupełniające te wytyczne wydane przez IIRC w jako 5 dodatkowych Background Papers.

Zawarte w sprawozdaniu dane finansowe są zgodne z informacjami opublikowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., które zostało sporządzone według wymów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards „MSSF”), zatwierdzonych przez Unię Europejską.

Podstawę dla informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowią rekomendacje i zasady zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku sprawozdania z działalności GK GPW podlega przepisom Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000061) – Art. 49 oraz przepisom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000757)

Należy podkreślić, że GK GPW nie podlega obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych wynikającemu z przepisów Ustawy o rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust. 2b–2e i in.) i stanowiącem implementację Dyrektywy 2014/95/UE ws. raportowania niefinansowego, ponieważ nie spełnia określonych kryteriów ilościowych dla jednostki zainteresowania publicznego (JZP) (średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma aktywów bilansu > 85 mln zł lub suma przychodów > 170 mln zł). Jednak jako jednostka odpowiedzialna społecznie GK GPW posiada własną strategię CSR, której czterema filarami są: edukacja, rynek, pracownicy i środowisko. Publikowane dane niefinansowe dotyczące wymienionych obszarów działalności obliczane są według własnych metodyk Grupy.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0