2019Raport Zintegrowany GPW

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z przyjemnością prezentuję Państwu Raport Roczny GK GPW, sporządzony w formie zintegrowanej zgodnie z Międzynarodowymi Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości Zintegrowanej, opracowanymi przez międzynarodową organizację IIRC. Koncentrując się na ujawnieniu kluczowych kwestii związanych z działalnością GK GPW, w tym: wykorzystywanych zasobów, modelu biznesu, strategii i dokonań, ukazanych w perspektywie otoczenia zewnętrznego i przewidywanych trendów makroekonomicznych, niniejszy raport przyjmuje za cel ujawnienie sposobu kreowania wartości dla naszych interesariuszy.

Mam nadzieję, że lektura przygotowanego raportu spełni Państwa oczekiwania w zakresie wiarygodnej, użytecznej i przyjaznej informacji, a doświadczenia zebrane przy opracowaniu raportu pozwolą nam - jako największej giełdzie w regionie i liczącemu graczowi w Europie - na ukształtowanie własnego podejścia do raportowania zintegrowanego.

Na początku pragnę podkreślić sukces naszej spółki zależnej, Towarowej Giełdy Energii (TGE), dla której rok 2019 był bardzo udany. TGE zanotowała w 2019 r. rekordowy obrót energią elektryczną. Wolumen obrotu wyniósł 228,9 TWh, o 1,3 proc. więcej rdr, a całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego wyniósł rekordowe 146,1 TWh (wzrost rdr o 2 proc.).

Ten sukces TGE cieszy tym bardziej, że dla GK GPW ubiegły rok na rynku finansowym nie należał do łatwych, m.in. ze względu na niższe wyceny spółek giełdowych czy wyprzedaż akcji przez OFE. Giełdy odnotowywały spadki obrotów, przy czym na GPW procentowo był on najniższy w Europie i wyniósł -7,1 proc. rdr (44,9 mld EUR) wobec: -12 proc. na CEESEG Wiedeń, -12,6 proc. na Deutsche Boerse, -16,7 proc. na LSE w Londynie (dane FESE).

Mamy jednak solidne fundamenty i w kolejnym roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Na koniec 2019 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 119,3 mln zł wobec 183,7 mln zł w 2018 r. przy 336,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (3,1 proc. mniej r/r). 156,3 mln zł wyniósł wynik z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym w porównaniu do 170,2 mln zł w 2018 r. EBITDA zaś sięgnęła 193,2 mln zł, o 4,3 proc. mniej wobec 2018 r. Stabilnie rosną przychody ze sprzedaży danych (7 proc. r/r) i stanowią 14,3 proc. wszystkich przychodów. Utrzymanie ich sukcesywnego wzrostu na poziomie kilku procent rocznie będzie możliwe dzięki poszerzaniu bazy klienckiej i przychodom z licencjonowania indeksów giełdowych i wskaźników referencyjnych. Podkreślę, że popyt na dane GPW i GPW Benchmark generują głównie podmioty zagraniczne, co zwiększa potencjał przychodowy tych produktów.

W 2019 r. wypłaciliśmy 133,5 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. (skorygowanego o udziały jednostek stowarzyszonych), a w ostatnich dziewięciu latach sumaryczna kwota wypłat sięgnęła ponad 794 mln zł. Zarząd GPW zdecydował, że corocznie dywidenda wzrośnie nie mniej niż o 0,1 zł na akcję po 2019 r. do 2022 r., a towarzyszyć jej będzie konsekwentne wdrażanie inicjatyw strategicznych.

Zbliżamy się do półmetka strategii #GPW2022. To dobra okazja na krótkie podsumowanie tego, gdzie jesteśmy jako grupa kapitałowa i dokąd zmierzamy. Od momentu ogłoszenia zaktualizowanej strategii wykonaliśmy tytaniczną pracę, która zaowocowała prowadzonymi obecnie 22 projektami strategicznymi, a w 2019 r. na realizację trzech (rynek rolny, GPW Data oraz system transakcyjny) pozyskaliśmy finansowanie w kwocie prawie 40 mln zł z funduszy NCBR. W 2019 roku uruchomiliśmy część spośród ogłoszonych przez nas inicjatyw strategicznych.

Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na dywersyfikowaniu działalności GK GPW poprzez wchodzenie w nowe obszary biznesowe i produktowe. Naszym celem jest, aby w nadchodzących latach projekty strategiczne przyniosły wartość dla naszych klientów i akcjonariuszy.

Po pierwsze rozwiązania technologiczne. Podjęliśmy działania, które odpowiadają na globalne trendy i mogą je dyktować. Naszym celem jest postawienie znaku równości między giełdą a innowacyjnością dzięki wdrożeniu rozwiązań technologicznych. Ich komercjalizacją dla rynku kapitałowego zajmie się spółka GPW Tech (m.in. TCA Tools - innowacyjne narzędzia do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych). Budujemy własny system transakcyjny GPW, który będzie dostosowany do potrzeb średnich i mniejszych giełd, ale będzie spełniał światowe standardy jakości. W tym celu otworzyliśmy centrum badawczo-rozwojowe w Łodzi.

Intensywnie pracujemy nad rozwojem projektu GPW Data - systemu danych opartego na sztucznej inteligencji, który ułatwi raportowanie spółkom, a którego wdrożenie jest planowane na drugą połowę 2021 r.

Uruchomiliśmy inkubator przedsiębiorczości, który kieruje ofertę do innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Z jednej strony, wykorzystując potencjał i doświadczenie spółek GK GPW, zapewniamy pomysłodawcom wsparcie mentorskie, a z drugiej umożliwiamy im pozyskanie kapitału na rozwój projektów. Proces inkubacji realizowany jest przy współpracy z Akceleratorem Idea Global. Pomysłodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do 200 tys. zł oraz wsparcie finansowe na doradztwo prawne i eksperckie. Przeprowadziliśmy pierwszy proces akceleracyjny i realizujemy kolejne, wspierając innowacyjne rozwiązania w szczególności z zakresu Big Data, AI, czy robotyzacji.

Nasze działania w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i dostosowywania do wymogów regulacyjnych w UE są fundamentem dalszego rozwoju przychodów ze sprzedaży informacji.

Po drugie, rozwój nowych linii biznesowych. W ten obszar wpisuje się bardzo wiele projektów. Znajdujemy się m.in. na jednym z ostatnich etapów przygotowania platformy do pożyczek papierów wartościowych, a także do stworzenia platformy GPW Private Market oraz - przy sprzyjających regulacjach prawnych - pilotażowego projektu elektronicznej Platformy Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi. W ramach projektu GPW Ventures powołaliśmy spółkę pełniącą rolę prywatnego/pasywnego inwestora dla funduszy venture capital, który zapewni stworzenie wehikułu finansowania umożliwiającego rozwój tego rynku, zwiększenie na nim poziomu innowacyjności oraz wzrost liczby IPO na GPW.

W 2019 r. uruchomiliśmy też Program Firm Partnerskich GPW - program crowdfundingowy, który przyciąga inwestorów do spółek na wczesnym etapie rozwoju i daje możliwość obejmowania akcji oraz rynkowej ich wyceny i obrotu na rynku wtórnym NewConnect. W styczniu 2020r. świętowaliśmy na NewConnect pierwszy debiut spółki związanej z tym programem.

W 2019 r. na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 7 spółek (w tym 5 spółek przeszło na ten rynek z NewConnect), natomiast na rynku NewConnect zadebiutowało 15 spółek, głównie z branży gier komputerowych, które w ostatnich latach są fenomenem tego rynku.

Po trzecie, nowe produkty inwestycyjne. To kolejny zestaw inicjatyw. W 2019 r. pozyskaliśmy dwóch zagranicznych emitentów produktów strukturyzowanych, wprowadziliśmy trzy ETF-y oparte na polskim prawie i nowe kategorie indeksów - cztery indeksy makrosektorowe, które są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych z najpopularniejszym wśród nich WIG-Games. Rozpoczęliśmy kalkulację indeksów: spółek nowych technologii (WIGtech) oraz spółek uwzględniających zagadnienia ESG (WIG-ESG). Ponadto we współpracy z sześcioma giełdami z regionu Europy Centralnej uruchomiliśmy indeks CEEplus (obejmujący akcje najbardziej płynnych spółek notowanych na tych giełdach). Pod koniec roku, mając na uwadze dostosowanie do nowych wymogów regulacyjnych, rolę centrum kompetencyjnego w zakresie zarządzania indeksami giełdowymi przejęła nasza spółka GPW Benchmark. Warto podkreślić, że w 2019 GPW Benchmark złożyła wniosek o zezwolenie na pełnienie funkcji Administratora Stawkami Referencyjnymi WIBID i WIBOR, w tym kluczowego z punktu widzenia polskiej gospodarki wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Wprowadzenie indeksu WIG-ESG to kolejny krok w kierunku zwrócenia uwagi inwestorów na kwestie czynników pozafinansowych, tj. środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Powstaje nowy paradygmat inwestowania na rynku kapitałowym, a brak dostosowania do niego może skutkować marginalizacją podmiotów będących w obrocie na rynku kapitałowym. GPW chce odpowiedzieć na te zmiany i być aktywnym uczestnikiem globalnego trendu poprzez działania dostosowujące emitentów do nowych wyzwań czy rozszerzenie oferty z zakresu produktów inwestycyjnych typu ESG.

Początek 2020 roku przyniósł nam wiele wyzwań w związku ze światową pandemią COVID-19, z którymi przychodzi się nam mierzyć w codziennej pracy. Zarówno działania Członków giełdy, jak i samej giełdy, jak dotąd zdają egzamin w nowej sytuacji. Giełda przeprowadziła dodatkowe testy w celu potwierdzenia ciągłości działania i bezpieczeństwa obrotu w reżimie pracy zdalnej. Dzięki dużej determinacji całej kadry GK GPW, jak i uczestników prowadzonych przez nas rynków, inwestorzy mogą korzystać z niezakłóconego dostępu do obrotu.

Podziękowanie należy się wszystkim pracownikom naszej Grupy za motywację, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w nowych warunkach pracy. Pragnę jednocześnie zapewnić, że w 2020 r. będziemy dokładać wszelkich starań, by kontynuować rozwój naszej Grupy zgodnie z zaprezentowanymi kierunkami. Mam nadzieję, że nawet w obliczu tych nowych, trudnych wyzwań będziemy stale się rozwijać i tym samym spełniać pokładane w nas oczekiwania. Jestem optymistą i wierzę, że doświadczenia wynikające z tej trudnej, obecnej sytuacji Grupa Kapitałowa GPW będzie umiała w przyszłości twórczo wykorzystać i przekuć w kolejne sukcesy.

Akcjonariuszom GPW, inwestorom z warszawskiego parkietu, emitentom, Zarządowi GPW, Radzie Giełdy, a także wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej GPW dziękuję za 2019 rok i życzę sukcesów w 2020 r.!

Z poważaniem,
Marek Dietl, Prezes Zarządu GPWWarning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0