2019Raport Zintegrowany GPW

Władze

Rada Giełdy na koniec 2019 r.

Jakub MODRZEJEWSKI - Prezes Rady Giełdy

Obecnie Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN. Wcześniej zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, sprawującym nadzór właścicielski nad grupą ponad 240 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych oraz prawie rynku kapitałowego.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Janusz KRAWCZYK – Wiceprezes Rady Giełdy

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie po studiach był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Radny Rady Miasta Krakowa pierwszej kadencji (1990-1994), w latach 1990-1992 członek Zarządu Miasta Krakowa odpowiedzialny za przedsiębiorstwa komunalne. Karierę menedżerską w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach rozpoczął w Coca Cola Poland w 1992 r.; kontynuował w Pepsi Co. w Polsce, a następnie w europejskiej centrali tego koncernu w Wiedniu jako dyrektor regionalny. Piastował również stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich w AHOLD Polska.

Odbył liczne szkolenia i specjalistyczne staże w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zespołów pracowniczych w Polsce i zagranicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Szwecji, Austrii i Belgii). Od czerwca 2000 r. dyrektor banku w Banku Zachodnim, we wrześniu 2000 r. został członkiem Zarządu Banku Zachodniego, a następnie Banku Zachodniego WBK. Kierował Pionem Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2012 – 2013 pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu ds. połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


Piotr PRAŻMO - Sekretarz Rady Giełdy

CFO, Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A., Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Izba Domów Maklerskich (IDM). Absolwent Politechniki Warszawskiej: w 1996 r. ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Informatyka. W 1997 r. uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration). Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA. W latach 1997-2007 pracował w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych, z czego lata 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku.
Od września 2007 r. pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar operacyjno-finansowy, informatyki oraz ryzyka i compliance w Erste Securities Polska S.A.
Od 2011 r. jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym.
W latach 2011-2016 współpracował z Instytutem Rachunkowości i Podatków, jako członek kapituły konkursu „The Best Annual Report”. W 2017 r. był Przewodniczącym Rady Programowej XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


Bogusław BARTCZAK - Członek Rady Giełdy

Prezes Zarządu Black Red White SA. Absolwent Wydziału Elektroniki oraz studiów podyplomowych z zarządzania na Politechnice Łódzkiej, studiował również zarządzanie na University of Strathclyde w Glasgow, Wielka Brytania. Na początku swojej kariery związany przez wiele lat z firmą Accenture w Londynie oraz w Warszawie, w której prowadził projekty przede wszystkim dla klientów z sektora usług finansowych. W okresie ostatnich 15 lat członek władz szeregu firm działających w Europie, w tym między innymi: Prezes Zarządu Aluminium Konin S.A., Wiceprezes Carlsberg Polska, Prezes Carlsberg Serbia i Carlsberg Italia, Wiceprezes ds. Europy Zachodniej Carlsberg Breweries A/S,  Prezes Zarządu NOMI SA oraz Dyrektor Zarządzający Alvarez & Marsal.
Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


Krzysztof JAJUGA - Członek Rady Giełdy

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej oraz uczelni zagranicznych (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). Doktor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących finansów, zarządzania ryzykiem oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej. Ponadto jest twórcą i prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Filip PASZKE - Członek Rady Giełdy

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej. Od 2009 r. pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym. Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 70 transakcjach na polskim rynku kapitałowym. Od 1 października 2014 r. Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych, obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego.
Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


Eugeniusz SZUMIEJKO - Członek Rady Giełdy

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Finansami Firmy. W latach 1971-1977 nauczyciel akademicki w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1992 – 1996 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław SA. W 1998 r. Koordynator Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Od 2001 do 2002 r. zajmował stanowisko Zarządcy Komisarycznego w Kopalni Surowców Skalnych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Dyrektora Serwisu oraz Członka Zarządu w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,Rada Giełdy od 22.06. 2020 r.

Dominik KACZMARSKI - Prezes Rady Giełdy

Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego.

Od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT, a także w pracach nad podatkowymi aspektami Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecnie jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Pan Dominik Kaczmarski jest autorem szeregu publikacji z dziedziny podatków.

Od marca 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen S.A.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych


Jakub MODRZEJEWSKI - Wiceprezes Rady Giełdy

Radca prawny, ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Manager pełniący od kilku lat wysokie stanowiska kierownicze, doświadczony w koordynowaniu procesów zarządczych w spółkach z sektora finansowego oraz sektora publicznego. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych firmach z sektora finansowego (Pioneer Pekao TFI i PKO Bank Polski). Od maja 2017 roku pracował w Ministerstwie Rozwoju jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych. Zarządzał pracą zespołu sprawującego nadzór właścicielski nad grupą 240 spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa zapewniającego obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania i wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach wraz z przygotowaniem rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego. 

W latach 2017-2018  Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2017 roku pełni funkcję członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Od 2018 roku zarządza Biurem Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., które sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN. Pełni funkcję Sekretarza Rady Grupy Kapitałowej ORLEN. W lutym 2020 roku  powołany w skład Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego oraz Zespołu eksperckiego ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Michał BAŁABANOW - Sekretarz Rady Giełdy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2004-2007 związany z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski & Partners. 

Od listopada 2017 r. do końca 2018 r. prawnik w UniCredit CAIB Poland S.A.

Pełnił funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A. w latach 2007-2010. Od 2009 r. związany z PKO Bankiem Polskim S.A. Najpierw jako Doradca Prawny Dyrektora Domu Maklerskiego, następnie jako Dyrektor ds. Transakcji i Doradztwa Finansowego w Domu Maklerskim, a od 2019 r. jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego S.A.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Londynie w J.P. Morgan.

W swojej karierze zawodowej brał udział w kilkudziesięciu transakcjach na polskim i zagranicznych rynkach kapitałowych.

Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Janusz KRAWCZYK – Członek Rady Giełdy

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie po studiach był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Radny Rady Miasta Krakowa pierwszej kadencji (1990-1994), w latach 1990-1992 członek Zarządu Miasta Krakowa odpowiedzialny za przedsiębiorstwa komunalne. Karierę menedżerską w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach rozpoczął w 1992 roku w Coca Cola Poland; kontynuował w Pepsi Co. w Polsce, a następnie w europejskiej centrali tego koncernu w Wiedniu, gdzie był dyrektorem regionalnym. Potem był dyrektorem ds. zasobów ludzkich w AHOLD Polska. Odbył liczne szkolenia i staże specjalistyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zespołów pracowniczych w Polsce i zagranicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Szwecji, Austrii, Belgii). Od czerwca 2000 roku był dyrektorem banku w Banku Zachodnim, we wrześniu 2000 roku został członkiem Zarządu Banku Zachodniego, a następnie Banku Zachodniego WBK. Kierował Pionem Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2012 – 2013 pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu ds. połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Filip PASZKE - Członek Rady Giełdy

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.

Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2014 - 2019 Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego. Od 2018 do 2019 pełnił również rolę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP. Od 2017 roku niezależny członek Rady Giełdy. 

W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 80 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Eugeniusz SZUMIEJKO - Członek Rady Giełdy

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Finansami Firmy.
W latach 1971-1977 pełnił funkcję nauczyciela akademickiego w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1992 – 1996 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław SA. W 1998 r. Koordynator Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Od 2001 roku do 2002 zajmował stanowisko Zarządcy Komisarycznego w Kopalni Surowców Skalnych. W latach 2006-2008 działał jako Dyrektor Serwisu oraz Członek Zarządu w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. lipca GPW poinformowała o śmierci  Eugeniusza Szumiejko raportem bieżącym nr 18/2020.


Adam SZYSZKA - Członek Rady Giełdy

Prof. dr hab. Adam Szyszka jest profesorem ekonomii i finansów w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Rynkami Finansowymi, jest członkiem Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej. Profesor Szyszka był stypendystą Fulbrighta oraz Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku. Uczestniczył w seminariach i wykładał w wielu znanych na całym świecie uczelniach wyższych, w tym Harvard Business School, Freie Universitaet w Berlinie, Tsinghua University w Pekinie i University of Adelaide w Australii. Był również przez wiele lat związany naukowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe prof. Szyszki dotyczą przede wszystkim rynku kapitałowego i to zarówno w aspektach makro-, jak i mikroekonomicznych. W obszarze makroekonomicznym przedmiotem badań są miejsce i rola rynku kapitałowego w gospodarce oraz powiązania między sektorem finansowym a sferą realną. Z kolei wśród aspektów mikroekonomicznych przedmiotem zainteresowań są: efektywność giełd papierów wartościowych, finanse behawioralne oraz wpływ psychologii na zachowania uczestników rynków i wycenę aktywów. Jego dorobek obejmuje ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografie wydane w USA przez uznane wydawnictwa takie jak Palgrave Macmillan oraz Wiley & Sons oraz liczne artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Prof. Szyszka posiada doświadczenie z rad nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych. Był ekspertem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki, Think Forward Initiative. Ostatnio został zaproszony do grona ekspertów Grupy Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej. Przez wiele lat współpracował również z GPW jako autor programów i materiałów szkoleniowych oraz wykładowca Szkoły Giełdowej GPW.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0