2019Raport Zintegrowany GPW

Kluczowe założenia raportu

Koncepcja raportu

Raport roczny GK GPW 2019 to nasz drugi Raport Zintegrowany. Tym razem chcieliśmy pokazać, jak zmieniła się nasza Grupa na przestrzeni ostatniego roku i jak podejmowane przez nas działania rozwojowe:

 • oddziałują na naszych interesariuszy,
 • coraz bardziej dywersyfikują naszą działalność,
 • wpisują się w rozwój ekonomiczny Polski oraz
 • przyczyniają się do podnoszenia świadomości finansowej wśród obecnych i potencjalnych inwestorów na rynku kapitałowym.

Nasza grupa sukcesywnie buduje także świadomość z zakresu ESG, co ukazujemy odnosząc się do celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Niniejszy raport roczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości Zintegrowanej (The International Integrated Reporting Framework), opublikowanymi przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (the International Integrated Reporting Council – IIRC). Zgodnie z Założeniami IIRC staraliśmy się przedstawić sposób, w jaki strategia naszej organizacji, jej ład korporacyjny, wyniki finansowe i czynniki niefinansowe, prowadzą do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim terminie. Przyjęcie koncepcji raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC oznacza dla GK GPW:

 • poprawę jakości informacji przekazywanych inwestorom, aby możliwe było zwiększenie efektywności i produktywności alokacji kapitału,
 • promowanie bardziej spójnego i efektywnego podejścia do sprawozdawczości przedsiębiorstw, obejmującego raportowanie różnych elementów i komunikowanie pełnego zakresu czynników, które istotnie wpływają na zdolność jednostki do kreowania wartości w czasie,
 • zwiększenie odpowiedzialności i dbałości o szeroką bazę kapitałów oraz zrozumienie zachodzących między nimi współzależności,
 • promowanie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, ukierunkowanych na tworzenie wartości w krótkim, średnim i długim terminie.

Przygotowując raport za 2019 r. staraliśmy się kompleksowo przedstawić sytuację GK GPW i udostępnić materiał, który odpowiada na najczęściej zadawane pytania naszych interesariuszy. Jesteśmy zwolennikami raportowania zintegrowanego, dlatego chcemy promować ideę takiego prezentowania informacji wśród spółek notowanych i sami staramy się przygotowywać informacje, które dokładnie wskazują inwestorom: kim jesteśmy, jak tworzymy wartość, jaki mamy potencjał i jakie są dalsze kierunki naszego rozwoju. Jednocześnie jesteśmy świadomi prowadzonych obecnie przez IIRC konsultacji w sprawie aktualizacji zapisów Założeń, z uwagą śledzimy ich przebieg i dalszy rozwój całej koncepcji raportowania zintegrowanego. 

Cel raportu

Celem Zintegrowanego Raportu Rocznego GK GPW jest ukazanie całościowego obrazu naszej organizacji i jej zdolności do tworzenia wartości dla inwestorów i pozostałych interesariuszy. Wychodząc naprzeciw tendencjom światowym w raportowaniu korporacyjnym postanowiliśmy – jako największa giełda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – przedstawić nasze podejście do kompleksowego budowania wartości na rynku kapitałowym i towarowym w oparciu o różne formy kapitałów (finansowy, produkcyjny, intelektualny, ludzki, naturalny oraz społeczny i relacyjny).

Wierzymy, że kontynuując proces raportowania korporacyjnego zgodnie z promowanym przez IIRC podejściem zintegrowanym będziemy mogli zarówno lepiej przedstawić nasze dokonania na płaszczyźnie finansowej i niefinansowej, jak też lepiej wypełniać naszą misję katalizatora rozwoju polskiej gospodarki. Mamy nadzieję, że nasz raport pozwoli wielu grupom odbiorców lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania Grupy, realizowane działania i podejmowane inicjatywy strategiczne, a naszej organizacji umożliwi stworzenie trwałej wartości i wypełnienie misji społecznej.

Jak każda giełda, generujemy wartość w trzech kluczowych płaszczyznach:

 • dla inwestorów,
 • dla notowanych podmiotów,
 • dla społeczeństwa.

Ponadto utrzymujemy istotne relacje z szeroką rzeszą interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Budowa raportu

Wewnętrzna struktura raportu, oparta o koncepcję zintegrowanego myślenia i raportowania, odzwierciedla nasze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych w procesie tworzenia wartości:

Zakres raportu, ramy czasowe i powiązania z innymi publikacjami Grupy

Niniejszy raport zintegrowany wykracza poza tradycyjną sprawozdawczość finansową i obejmuje również kluczowe informacje niefinansowe, w tym opis ryzyk, szans i perspektyw na przyszłość, które wywierają znaczący wpływ na naszą zdolność do tworzenia wartości.

Sprawozdanie prezentuje także podstawowe działania Grupy, osiągane wyniki i założone inicjatywy strategiczne, których realizacja będzie skutkowała wzrostem wartości generowanej dla interesariuszy.

O ile nie wskazano inaczej, zaprezentowane w raporcie dane finansowe i niefinansowe dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Niniejszy raport w swojej zasadniczej treści jest spójny z następującymi publikacjami Grupy:

Zastrzeżenie dotyczące przyszłościowych danych i szacunków

Niniejszy raport, opracowany zgodnie z koncepcją sprawozdawczości zintegrowanej, ukierunkowany jest przyszłościowo. W związku z tym w swojej treści zawiera pewne odniesienia dotyczące przyszłej sytuacji finansowej, wyników operacyjnych i działań Grupy. Jednak opublikowane wyrażenia i szacunki muszą być przez odbiorcę rozważane w kontekście niepewności i ryzyk, związanych z ich realizacją. Istnieje szereg możliwych czynników, mających wpływ na podawane dane szacunkowe, które mogą powodować, że rzeczywiste przyszłe wyniki lub tendencje rozwojowe będą różnić się od naszych obecnych ocen i przewidywań.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0