2019Raport Zintegrowany GPW

Dialog i relacje z rynkiem

 


Zgodnie z założeniami strategii CSR jednym z podstawowych celów Grupy Kapitałowej GPW jest kształtowanie kultury korporacyjnej i odpowiednich postaw uczestników rynków kapitałowego i towarowego w Polsce w oparciu o wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez działania prowadzone we współpracy i dialogu z interesariuszami rynku kapitałowego i towarowego.


Publikacja indeksów makrosektorowych

Projektem prowadzonym przez GPW, będącym odpowiedzią na potrzeby uczestników rynku, było rozpoczęcie publikacji indeksów makrosektorowych.

W dniu 18 marca 2019 r. GPW rozpoczęła publikację indeksu WIG.GAMES (indeks producentów gier) oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce. Makroindeksy będą instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, co wpisuje się w ogłoszoną inicjatywę strategiczną GPW. Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na swoją specyfikę. Liczba spółek-uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, a udziały największych spółek będą limitowane. Rozszerzenie oferty indeksowej o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, stanowi również element rozwoju rynku instrumentów pochodnych.

Dnia 24 czerwca 2019 roku GPW rozpoczęła z kolei publikację indeksu WIGtech. Indeks ten objął spółki nowych technologii notowane na Głównym Rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie. W przyszłości indeks WIGtech będzie mógł stanowić punkt odniesienia dla różnych instrumentów finansowych, w tym kontraktów terminowych. Nowy indeks to odpowiedź GPW na trendy zachodzące w gospodarce, ale też pojawiające się na rynku kapitałowym. Spółki z sektorów nowoczesnych technologii odgrywają bowiem coraz większą rolę w gospodarce, a równocześnie wzrasta ich znaczenie na giełdzie. GPW umożliwia finansowanie rozwoju innowacyjnych spółek, bez których postęp technologiczny nie mógłby mieć miejsca.

Publikacja indeksu giełd regionu Trójmorza - CEEplus

4 września 2019 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój przedstawiciele giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz z Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list intencyjny dotyczący publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza - CEEplus. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nowego indeksu regionalnego wpisuje się w współpracę pomiędzy rynkami kapitałowymi regionu. Oczekuje się, że dzięki temu projektowi opinie giełd z Europy Środkowo-Wschodniej w debacie na temat rynków kapitałowych w UE będą głośniej i wyraźniej komunikowane. Inicjatywa ta umożliwi Unii Europejskiej pozyskanie spójnego, reprezentującego cały region stanowiska.

W portfelu indeksu CEE-plus znajduje się ponad 100 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu. Kwalifikacja spółek do indeksu bazuje na kryterium płynności: średnie obroty na sesję o wartości co najmniej 90 tys. EUR w ciągu 6 miesięcy. Udział spółek w indeksie będzie wyznaczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). Dodatkowo spółki z jednego kraju nie będą mogły stanowić więcej niż 50% portfela indeksu.

Informacje o indeksie są podawane raz dziennie na podstawie kursów zamknięcia, a następnie przeliczanie po kursie NBP w walutach lokalnych, euro oraz dolarze amerykańskim. CEEplus jest indeksem cenowym, który będzie jednocześnie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego TFI PZU, o nazwie inPZU CEEplus. GPW odpowiada za kalkulację i publikację indeksu. Od 1 grudnia 2019 r. GPW Benchmark pełni funkcję administratora indeksów giełdowych z Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz rynku TBSP, w tym m.in.: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, a od 1 stycznia 2020 r. także indeksów WIG-ESG oraz CEEplus.

Program Rozwoju Technologicznego Rynku Kapitałowego

Program Rozwoju Technologicznego Rynku Kapitałowego został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na możliwości skorzystania z rabatów w zakresie niektórych opłat giełdowych pod warunkiem poniesienia przez domy maklerskie wydatków na zwiększenie potencjału technologicznego, a co za tym idzie podniesienia jakości oferowanych usług. Inicjatywa ma służyć podniesieniu konkurencyjności Członków Giełdy i atrakcyjności rynku kapitałowego.

Rozwój technologiczny wpisuje się w długofalową strategię wzrostu warszawskiej giełdy oraz rynku kapitałowego. Kierując się tymi założeniami władze GPW, w porozumieniu ze środowiskiem maklerskim, zdecydowały o uruchomieniu od 1 marca 2019 r. nowatorskiego Programu dla Członków Giełdy.

Do działań objętych Programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych. Program skierowany jest do wszystkich członków GPW, którzy działają bezpośrednio na Rynku Głównym akcji, derywatach oraz NewConnect oraz na dzień 28 lutego 2019 r. i złożyły deklarację przystąpienia do programu.

Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

W marcu 2019 roku GPW ogłosiła Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Celem programu jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z mWIG40 i sWIG80. Program skierowany jest zarówno do spółek, jak i Członków Giełdy, którzy spełniają określone w regulaminie kryteria.

Raporty analityczne stanowią kluczowe narzędzie w ocenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To źródło informacji o działalności biznesowej i finansowej danej spółki notowanej na giełdach.

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na sporządzaniu przez nie finansowanych przez GPW raportów analitycznych. Spółki, które przystąpiły do Programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na 25 marca 2019 r.), posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł, a free float powyżej 20 proc.

Do Programu zgłosiły się 44 spółki oraz 12 domów maklerskich. Zgodnie z założeniami do programu zakwalifikowało się 40 spółek, dziesięć z wyłonionych spółek dotychczas w ogóle nie posiadało pokrycia analitycznego, a kolejne 12 do tej pory współpracowało tylko z jednym analitykiem. Osiem spółek należy do indeksu mWIG40, a 32 do indeksu sWIG80.

Dzięki Programowi wzrośnie liczba publikowanych analiz dla spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, a także zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. To kolejna - obok wsparcia rozwoju technologicznego - część szerokiego programu, którego zasady GPW opracowała wspólnie z domami maklerskimi.

Ostatecznie do Programu przystąpiło 12 Członków Giełdy, których analitycy będą przygotowywać raporty dla wyłonionych spółek.

2 lipca 2020 r. zarząd GPW zatwierdził dopuszczenie kolejnych 12 spółek do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, edycji uzupełniającej Programu, który wystartował w czerwcu 2019 r. Pomysł uruchomienia Programu był szeroko konsultowany z instytucjami rynku, a jego etap pilotażowy został zaplanowany na 2 lata. W ramach rozszerzenia Programu każdy z 12 Członków Giełdy (domów maklerskich), biorących udział w Programie, wytypował jedną dodatkową spółkę do pokrycia.

Badania wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne

W 2019 r. GPW po raz czwarty przeprowadziła wśród uczestników rynku kapitałowego badanie dotyczące wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne. Wyniki ankiety przedstawione zostały w raporcie opublikowanym na stronie internetowej GPW.

Z badania wynika, iż w ostatnich trzech latach blisko 70% respondentów zauważa wzrost inwestycji dokonywanych w oparciu o kryteria ESG. Według 88% ankietowanych spółka, której strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG, może być traktowana przez inwestorów jako podmiot o obniżonym poziomie ryzyka, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.

Uczestnicy badania wskazywali również uwarunkowania, które mogłyby skłonić ich do uwzględniania w większym stopniu kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wykonywania praw akcjonariuszy. Ankietowani eksperci z rynku kapitałowego za najważniejsze w obydwu obszarach uznali wprowadzanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz zwiększenie informacji upublicznianych przez spółki, takich jak raporty społeczne czy dane niefinansowe.

Ankietowani pozytywnie odbierają ofertę GPW w zakresie indeksów pozwalających na śledzenie kursów spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. Wszyscy uczestnicy badania znali RESPECT Index, a ponad połowa respondentów była świadoma uruchomienia przez GPW nowego indeksu WIG-ESG.

Konferencja "Ring the Bell for Gender Equality"

Z okazji Dnia Kobiet giełdy papierów wartościowych całego świata przeprowadziły konferencje, które miały na celu zwrócenie uwagi wspólnoty międzynarodowej na problem równości kobiet i mężczyzn. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 85 giełd z całego świata!

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2019 roku GPW włączyła się do tego projektu. W dniu 8 marca 2019 roku zorganizowana została konferencja „Ring the Bell for Gender Equality”, która zgromadziła Ambasadorów Holandii, Szwecji, Finlandii, Danii, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, jak UNFPA i World Bank oraz regionalnych i krajowych CEOs.

„Ring the Bell for Gender Equality” jest inicjatywą realizowaną przez United Nations Global Compact, UN Women, Sustainable Stock Exchanges Initiative, International Finance Corporation, World Federation of Exchanges oraz Women in ETFs. Symboliczne uderzenie w dzwon ma skupić uwagę na kluczowej roli sektora prywatnego w promowaniu równości płci i równouprawnienia kobiet, zarówno na rynku pracy, jak i w społeczeństwie. Hasło konferencji „Think equal, build smart, innovate for change”, wybrane przez UN Women, miało na celu zmotywować biznes do podjęcia innowacyjnych kroków w kierunku osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w różnych sferach życia społecznego.

Tematem przewodnim warszawskiej konferencji była implementacja standardu etycznego przez firmy jako narzędzie zabezpieczania praw kobiet w organizacji. Główne rekomendacje konferencji dla odpowiedzialnych firm sprowadzają się do szerzenia świadomości wewnątrz i na zewnątrz organizacji poprzez wprowadzanie standardów równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przeprowadzenie różnorodnych szkoleń i spotkań edukacyjnych oraz wskazywanie, jakie korzyści mogą uzyskać przedsiębiorstwa dzięki zachowaniu zasad równouprawnienia w swoich zakładach pracy.

Konferencja „Ring the Bell for Gender Equality” stanowiła część programu “Standard Etyki w Polsce”, organizowanego przez Global Compact Network Poland wraz z partnerami i ekspertami już od 5 lat. Podczas konferencji zaprezentowano publikację “CEOs for Ethics” – zbiór najlepszych praktyk firm wprowadzających zasady etyczne, której pomysł powstał podczas spotkania zorganizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy „CEO Roundtable”.

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Klub Kobiet Rynku Finansowego powstał na bazie porozumienia trzech prestiżowych instytucji rynku finansowego: CFA Society Poland, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest to inicjatywa dedykowana kobietom zatrudnionym w sektorze finansów oraz usługach okołosektorowych, w tym w szczególności na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. W ramach działania Klubu organizowane są konferencje i spotkania biznesowe, w których biorą udział eksperci z wielu dziedzin, wartościowi merytorycznie prelegenci z kraju i zagranicy.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wartościowej, mądrej przestrzeni wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, budowania kapitału relacyjnego i branżowego kapitału intelektualnego. Ma ono odpowiadać na potrzebę aktywizacji zawodowej kobiet w obszarze finansów oraz promować sektor finansowy jako miejsce pracy o zróżnicowanym charakterze.

Inauguracja Klubu Kobiet Rynku Finansowego odbyła się w dniu 6 marca 2018 roku. Spotkania odbywają się cyklicznie w danym roku (w odstępach kwartalnych).

IR Excellence Progamme - badania jakości relacji inwestorskich w spółkach GPW

W 2019 roku GPW przeprowadziła IR Excellence Programme, w którym zbadano jakość relacji inwestorskich w spółkach publicznych. Programem objęto wszystkie spółki wchodzące w skład WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz 20 wytypowanych spółek z sektora gier (zarówno z Głównego Rynku, jak i NewConnect), które dostosowują się do wymagań regulacyjnych rynku kapitałowego. W badaniu wzięło udział łącznie 160 spółek. W I etapie realizacji programu GPW zapoznała każdego emitenta podlegającego badaniu z indywidualnym raportem dedykowanym danej spółce giełdowej. Program obejmował również ponowną weryfikację oceny relacji inwestorskich (II etap badania - grudzień 2019 r.).

Powyższe działania zostały przeprowadzone przez GPW wspólnie z firmą Closir, specjalizującą się w działaniach z zakresu relacji inwestorskich, która poprzez innowacyjną platformę internetową uruchomiła program badania jakości polityki IR w spółkach publicznych. IR Excellence Programme został stworzony do zbadania działań IR pod względem dostępności informacji, w szczególności dla inwestorów zagranicznych. W ramach badania sprawdzona została dostępność określonych danych, w szczególności w języku angielskim, na stronach korporacyjnych emitentów notowanych na GPW. Strona internetowa poświęcona komunikacji z inwestorami stanowi podstawową wizytówkę firmy, a także jeden z istotniejszych źródeł pozyskiwania informacji o spółce, szczególnie w grupie inwestorów zagranicznych.

W ramach IR Excellence Programme GPW przeprowadziła również szkolenie poświęcone budowaniu efektywnej polityki IR dla spółek, które zgłoszą chęć polepszenia zbadanych wyników.

Kolejny etap weryfikacji będzie polegał na ponownym zbadaniu relacji inwestorskich wśród spółek notowanych i porównanie z wynikami z pierwszego etapu. Ponowne badanie będzie miało na celu zweryfikowanie poziomu wdrożenia rekomendacji oraz zaprezentowanie ostatecznej oceny jakościowej rynku GPW pod względem określonego działania spółek w realizacji polityki IR. Podsumowanie programu nastąpi w marcu 2020 r.

Komitety Konsultacyjne

Oprócz dialogu z interesariuszami prowadzonego w sposób nieregularny przy okazji istotnych decyzji biznesowych, GPW prowadzi stałe konsultacje z uczestnikami rynku w ramach działalności Komitetów Konsultacyjnych, powołanych w 2013 r. Funkcjonują one jako kolegia doradcze w kluczowych obszarach działania GPW. W skład komitetów wchodzą przedstawiciele poszczególnych środowisk działających w obrębie polskiego rynku kapitałowego, czyli inwestorzy, przedstawiciele emitentów, domów maklerskich i funduszy, przedstawiciele środowiska naukowego, prawnicy, a także reprezentanci KNF. Konsultacja decyzji biznesowych Giełdy z gremium Komitetów pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy GPW.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. przy GPW działały następujące Komitety Konsultacyjne:

  • Komitet ds. rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu - Rada Autoryzowanych Doradców,
  • Komitet ds. Compliance,
  • Komitet ds. Ładu Korporacyjnego (zmiana nazwy Komitetu-uchwała ZG Nr 352/2019),
  • Komitet ds. rynku instrumentów pochodnych,

Dodatkowo w ramach rynku towarowego funkcjonują dwa komitety:

  • Komitet Rynku Gazu – od 2014 r. pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym. Komitet pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym.
  • Komitet Rynku Energii – komitet powołany 2015 r., w którego skład wchodzą członkowie giełdy oraz przedstawiciele TGE i IRGiT. Do zadań Komitetu należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwoju towarów giełdowych, będących przedmiotem obrotu na TGE.

W 2019 r. odbyły się dwa spotkania konsultacyjne w ramach połączonych Komitetów (KREiG), które zgromadziły każdorazowo około 100 uczestników.

Jednostki nadzorcze powołane na podstawie rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych

Komitet Nadzorczy właściwy dla Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR został powołany do życia w nowej dokumentacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która weszła w życie 1 lutego 2018 roku.

Komitet Nadzorczy został powołany przez GPW Benchmark w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych. Członków Komitetu Nadzorczego zaproponowały kluczowe instytucje sektora finansowego (reprezentujące interesy szeroko pojętych użytkowników stawek referencyjnych) w tym: Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKiK.

Komitet Nadzorczy GPW Benchmark jest jednostką nadzorczą powołaną w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych.

Ponadto w celu zaangażowania do współpracy wielu instytucji i interesariuszy zdecydowano się na powołanie funkcji Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym, którą mogą przyjąć instytucje, które aktywnie i merytorycznie biorą udział w pracach nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia unijnego oraz rozwojem oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego. Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark przyjęły Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz UOKIK.

Ponadto w ramach GPW Benchmark od 1 grudnia 2019 r. działa Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A.

Jest to jednostka nadzorcza powołana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników referencyjnych danych regulowanych i wskaźników niebędących wskaźnikami stopy procentowej, w tym Indeksów Giełdowych Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz rynku TBSP.

Komitet Nadzorczy został powołany do życia z dniem 1 grudnia 2019 roku. Tryb pracy jednostki nadzorczej opisuje Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0