2019Raport Zintegrowany GPW

Wyniki finansowe

336,1 mln zł
Przychody

Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

193,2 mln zł
EBITDA

Solidny wynik EBITDA w 2019 r.

119,3 mln zł
Zysk netto

Zysk netto w 2019 r.

181,0 mln zł
Dywidenda za 2018 rok

Koszty operacyjne w 2019 r.

53,9 % w skali roku
Dywidenda za 2019 rok

Roczny wskaźnik kosztów do przychodów (C/I)

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 336,1 mln zł, zysk netto równy 119,3 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 193,2 mln zł. Koszty operacyjne w 2019 r. wyniosły 181,0 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 53,9%.

W IV kw. 2019 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 80,3 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 11,2 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 41,2 mln zł. Koszty operacyjne wyniosły 47,4 mln zł.

Cały rok 2019 poświęciliśmy na realizację celów postawionych w ramach strategii #GPW2022. Widzimy już pierwsze efekty, które cieszą oraz wzmacniają nasze fundamenty do dalszego rozwoju. Pracujemy nad inicjatywami strategicznymi oraz wspólnie z uczestnikami rynku aktywnie działamy nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jednocześnie, w świetle pandemii koronawirusa, uruchomiliśmy i skutecznie stosujemy procedury pracy w nadzwyczajnej sytuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników GK GPW, stabilności działania rynków regulowanych, umożliwienia inwestorom stałego dostępu do aktualnych informacji i podejmowania na podstawie nich świadomych decyzji inwestycyjnych, a emitentom – utrzymania płynności – mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

2019 r. był czasem dużych wyzwań na rynkach finansowych w Polsce i w Europie. Był to jednak także okres kontynuacji rozwoju GK GPW. W ubiegłym roku działająca w ramach GK GPW Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowy obrót energią elektryczną na poziomie 228,9 TWh, co oznacza tym samym wzrost o 1,3% rdr. Wzrost wolumenów obrotów o 2,0% rdr miał także miejsce na rynku gazu, gdzie wartość ta ukształtowała się na rekordowym poziomie 146,1 TWh. W dalszym stopniu sprzedaż danych dynamicznie rosła. Efekty działań w tym zakresie są widoczne w przychodach z tej linii biznesowej, które wzrosły o 7% rdr, tym samym osiągając poziom 47,9 mln zł.

W 2019 r. wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW spadła o 6,3% rdr. Na Głównym Rynku akcji zadebiutowało siedem spółek (w tym pięć przeniesień notowań z NewConnect na Główny Rynek akcji), a na rynku NewConnect zadebiutowało 15 spółek.

Dla GPW tworzenie wartości dla akcjonariuszy jest najwyższym priorytetem. Wymierną realizacją tego priorytetu jest m.in. regularne dzielenie się zyskami z akcjonariuszami. W sierpniu 2019 r. wypłacono 3,18 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy w dniu odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 8,2%.

Realizacja strategii #GPW2022

Do kluczowych osiągnięć w 2019 roku GPW zalicza uruchomienie projektów technologicznych związanych z budową własnej platformy transakcyjnej oraz budowę systemu GPW Data, w ramach którego będą toczyć się prace nad nowymi rozwiązaniami z zakresu danych rynkowych. W 2019 roku GPW uruchomiła również program crowdfundigowy adresowany do brokerów zajmujących się crowdfundingiem i crowdinvestingiem, który jest pierwszym etapem prac w drodze do uruchomienia Private Market. Ponadto, w 2019 r. GPW uruchomiła Program Pokrycia Analitycznego oraz wsparcia technologicznego dla domów maklerskich. Wystartował także program Akademii GPW Growth, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm.

W 2019 roku GPW pracowała również nad poszerzeniem swojej oferty produktowej. Dzięki współpracy z partnerami na rynkach GPW zostały wprowadzone nowe ETFy, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne oraz indeks WIG-ESG, który jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie inwestorów na spółki uwzględniające w swoim rozwoju kryteria równoważnego rozwoju. W ramach inicjatyw międzynarodowych, GPW wraz z partnerami wprowadziła na rynek indeks CEE Plus. Z kolei na początku marca 2020 r., zgodnie z harmonogramem, GK GPW uruchomiła pilotaż Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), prowadzony przez Towarową Giełdę Energii, oraz pozyskała pierwszego jego członka – Dom Maklerski BOŚ, który pośredniczy w zawieraniu i rozliczaniu transakcji w zakresie obrotu pszenicą.

W strategii rozwoju GK GPW na lata 2018-2022 założyliśmy szerokie wykorzystanie nowych technologii i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na prowadzonych przez nas rynkach oraz dywersyfikację przychodów dzięki tym działaniom. W 2019 r. przychody ze sprzedaży danych GK GPW sięgnęły rekordowego poziomu – blisko 50 mln zł. Większość tej kwoty pochodzi od podmiotów zagranicznych, co pokazuje jak duży potencjał ma dziś informacja i właściwy sposób zarządzania nią. To właśnie nasza aktywność w obszarze technologicznym jest fundamentem pod dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży danych i rozwój kolejnych linii biznesowych – zaznacza Marek Dietl.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2019 r. i cały 2019 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2019 r. wyniósł 11,2 mln zł, w porównaniu do 37,1 mln zł rok wcześniej. W całym 2019 r. Grupa wypracowała wynik netto na poziomie 119,3 mln zł, o 35,0% mniej niż w 2018 r. Spadek zysku netto w ujęciu rocznym to efekt niższych przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku finansowym, jak i towarowym, jak również wzrostu kosztów operacyjnych o 4,2% rdr. W IV kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży odnotowały spadek o 2,7% w stosunku do ubiegłego kw., natomiast koszty operacyjne wzrosły o 31,2% kdk. Wynik netto w 2019 r. jest także obciążony rezerwą zawiązaną w kwocie 15,5 mln zł z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT. Rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 43,6 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego roku o 9,3% oraz o 6,0% kdk. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 54,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 56,3% w III kw. 2019 r. i 54,4% rok wcześniej. W całym 2019 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 185,0 mln zł, o 3,6% mniej niż w 2018 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 55,0% wobec 55,3% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji. W 2019 r. przychody Grupy GPW sięgnęły 336,1 mln zł, o 3,1% mniej niż w 2018 r.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym - W IV kw. 2019 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 27,1 mln zł, w porównaniu do 30,6 mln zł rok wcześniej. Jest to jednocześnie spadek o 9,3% w stosunku do III kw. 2019 r. W całym 2019 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły 117,5 mln zł i spadły o 5,5% wobec 2018 r. Spadek przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym jest w dużym stopniu związany ze spadkiem przychodów z obrotu na rynku akcji o -7,1% w porównaniu do roku 2018. Spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wynika przede wszystkim ze spadku wartości obrotów w transakcjach sesyjnych na Głównym Rynku o 6,3% rdr. W tym samym czasie wartość transakcji pakietowych spadła o 49,8% tj. o 3,8 mln zł.
 • Obsługa emitentów - W IV kw. 2019 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 4,3 mln zł, w porównaniu do 5,0 mln zł w III kw. 2019 r. i 5,7 mln zł w IV kw. 2018 r. W całym 2019 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 5,8% całkowitych przychodów Grupy GPW i wyniosły 19,6 mln zł, wobec 22,8 mln rok wcześniej. Spadek przychodów z tego tytułu jest związany ze spadkiem wartości emisji IPO w stosunku do roku 2018 r. oraz mniejszą liczbą notowanych spółek. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła 76 mln zł w 2019 r., wobec 346 mln zł w 2018 r. Natomiast wartość SPO w 2019 r. wyniosła 8,2 mld zł, w porównaniu z 5,3 mld zł w 2018 r., jednak w 2019 r. wystąpiła jedna emisja na kwotę 7,3 mld zł. Przychody z opłat za notowanie spadły o 2,3 mln zł w całym 2019 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym i ukształtowały się na poziomie 17,5 mln zł.Przychody z opłat za wprowadzenia wyniosły 2,2 mln zł w 2019 r. w porównaniu do 3,1 mln zł rok wcześniej.
 • Sprzedaż informacji - Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2019 r. osiągnęły najwyższy w historii poziom 12,2 mln zł, co oznacza wzrost o 3,5% rdr i wzrost o 6,3% względem III kw. 2019 r. W całym 2019 r. przychody z tego segmentu również ukształtowały się na rekordowym poziomie 47,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7,0% względem 2018 r. i stanowi 14,3% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. W 2019 r. pozyskano 9 nowych klientów na dane non display, 9 odbiorców danych przetworzonych oraz 2 podmioty kalkulujące indeksy z wykorzystaniem danych GPW. Odnotowano również dalszy szybki wzrost sprzedaży danych WIBOR, jak również wzrost liczby abonentów danych GPW i TGE.

RYNEK TOWAROWY

Przychody z rynku towarowego

W ostatnim kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,0 mln zł, o 10,1% mniej niż rok wcześniej i o 0,2% mniej niż w III kw. 2019 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2019 r. wyniósł 44,8%. W całym 2019 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 149,9 mln zł, co oznacza spadek o 2,4% w stosunku do roku 2018 i przekłada się na 44,6% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym - Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2019 r. wyniosły 18,3 mln zł, co oznacza spadek o 11,9% rdr oraz o 2,5% kdk. W całym 2019 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 75,2 mln zł odnotowując spadek o 4,3%. Przychody z obrotu energią wyniosły 4,9 mln zł w ostatnim kw. 2019 r., co oznacza spadek o 13,8% rdr i jednocześnie wzrost o 2,8% kdk. W całym 2019 r. przychody z tego tytułu wyniosły 16,3 mln zł, o 11,2% mniej niż rok wcześniej. Przychody z obrotu gazem sięgnęły 12,1 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 12,3%. Natomiast w IV kw. przychody z obrotu gazem odnotowały spadek o 1,5% rdr, rosnąc tym samym o 5,1% w stosunku do III kw. i kształtując się na poziomie 3,4 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia spadły w 2019 r. o 9,6% rdr i wyniosły 34,2 mln zł. W IV kw. 2019 r. przychody z tego obszaru wyniosły 6,7 mln zł, co oznacza spadek o 22,4% rdr oraz o 11,8% kdk. Spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi związany jest z wygaśnięciem certyfikatów kogeneracyjnych z końcem 2018 r. i całkowitym ich umorzeniem do 30 czerwca 2019 r. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2019 r. wyniosły 12,5 mln zł, w porównaniu do 11,5 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 8,4% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji. Na koniec 2019 r. status członka Rynku Towarów Giełdowych miało 78 spółek, w porównaniu do 72 spółek na koniec 2018 r.
 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia - W IV kw. 2019 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,1 mln zł, o 16,8% mniej niż rok wcześniej i 18% mniej niż w III kw. 2019 r. W całym 2019 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 27,8 mln zł, o 3,1% mniej niż rok wcześniej. Spadek przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika w głównej mierze ze spadku przychodów z kogeneracji w związku z zakończeniem systemu 30 czerwca 2019 r.
 • Rozliczenie transakcji - Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2019 r. wyniosły 12,4 mln zł o 4,6% mniej niż rok wcześniej i o 14,0% więcej niż w III kw. 2019 r. W całym 2019 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 46,3 mln zł przychodów, czyli o 0,9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika ze wzrostu wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.
Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 47,4 mln zł, wobec 42,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 11,6% rdr i o 31,2% kdk. W 2019 r. koszty operacyjne wyniosły 181,1 mln zł, wobec 173,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,2% rdr. W 2019 r. wskaźnik C/I wzrósł do 53,9% z 50,1% w 2018 r.

 • Wzrost kosztów operacyjnych w 2019 r. był przede wszystkim efektem wzrostu amortyzacji o 5,1 mln zł do poziomu 36,9 mln zł,
 • Grupa odnotowała także wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 13,1% rdr, tj. o 9 mln zł do poziomu 77,8 mln zł,
 • Koszty usług obcych wzrosły o 8,9% rdr, tj. o 3,9 mln zł i wyniosły 48,5 mln zł.
Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W IV kw. 2019 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, czyli spółek stowarzyszonych KDPW S.A. i CG S.A. oraz współkontrolowanej PAR S.A., wyniósł 1,9 mln zł, podobnie jak w analogicznym okresie przed rokiem. W 2019 r. zysk z tego tytułu wyniósł 11,3 mln zł, wobec 10,6 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 6,7%. Na udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności miały wpływ przede wszystkim wyniki KDPW oraz zakończenie negatywnej kontrybucji za sprawą sprzedaży Aquis Exchange. W 2019 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 11,4 mln zł w porównaniu do 11,2 mln zł rok wcześniej. Na koniec 2019 r. udział w stracie spółki PAR wyniósł 0,6 mln zł, w porównaniu do 0,2 mln zł w roku wcześniejszym.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

Nakłady inwestycyjne Grupy za 2019 r. wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,5 mln zł nakłady na wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne Grupy za 2018 r. wyniosły łącznie 21,2 mln zł, z czego 13,0 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 8,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

W 2019 roku wydatki inwestycyjne przeznaczone na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły nakładów w Grupie na m.in. zakup urządzeń sieciowych (sprzęt i okablowanie), środków trwałych w ramach prowadzonego projektu GPW Tech, a także na rzecz centralnej szyny integracyjnej. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wartości niematerialne to m.in.

 • w GPW: nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, Nowy System Transakcyjny oraz projekt GPW Data,
 • w TGE: nakłady związane z prowadzonym projektem Platformy Żywnościowej, projektem przyłączenia TGE do europejskiego rynku transgranicznego dnia bieżącego XBiD, a także z projektem „Komercjalizacja danych”.

POZYCJA GOTÓWKOWA

Suma środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu wzrosła na koniec 2019 r. do poziomu 610,3 mln zł vs. 566,2 mln zł na koniec 2018 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [dane w tys. zł, zgodne z MSSF] 2019       2018       2019 2018
tys. zł IV kw. III kw. II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw.    
Przychody ze sprzedaży 80 268 82 517 89 140 84 156 88 455 85 743 86 647 85 936 336 081 346 781
Rynek finansowy 43 627 46 429 45 448 49 486 48 083 47 134 47 063 49 572 184 990 191 852

Przychody z obsługi obrotu

27 110 29 901 28 429 32 015 30 601 30 679 30 103 32 897 117 455 124 280

Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym

20 417 22 015 20 893 24 124 22 510 23 772 22 910 24 890 87 449 94 082

Instrumenty pochodne

2 582 2 902 2 448 2 679 3 215 2 626 2 996 3 231 10 611 12 068

Inne opłaty od uczestników rynku

1 313 2 373 2 611 2 537 1 947 1 805 1 730 1 914 8 834 7 396

Instrumenty dłużne

2 649 2 466 2 370 2 576 2 819 2 395 2 390 2 750 10 061 10 354

Inne instrumenty rynku kasowego

149 145 107 99 110 81 77 112 500 380

Przychody z obsługi emitentów

4 282 5 013 5 063 5 271 5 661 5 385 5 835 5 924 19 629 22 805

Opłaty za notowanie

4 290 4 236 4 330 4 602 4 825 4 796 5 020 5 091 17 458 19 732

Opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty

(8) 777 733 669 836 589 815 833 2 171 3 073

Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych

12 235 11 515 11 956 12 200 11 821 11 070 11 126 10 750 47 906 44 767

Informacje czasu rzeczywistego oraz przychody z tyt. kalkulacji stawek referencyjnych

11 248 10 586 11 014 11 201 10 887 10 167 10 234 9 854 44 049 41 142

Indeksy i dane historyczno-statystyczne

987 929 942 999 934 903 892 896 3 857 3 625

Pozostałe przychody rynku finansowego

                - -
Rynek towarowy 35 951 36 011 43 428 34 550 39 983 38 126 39 233 36 213 149 940 153 555

Przychody z obsługi obrotu

18 347 18 816 22 098 15 906 20 819 20 344 19 646 17 738 75 167 78 547

Obrót energią elektryczną

4 883 4 748 3 481 3 227 5 664 5 289 4 321 3 121 16 339 18 395

Rynek kasowy

1 057 984 1 051 929 904 711 664 744 4 021 3 023

Rynek terminowy

3 826 3 764 2 430 2 298 4 760 4 578 3 657 2 377 12 318 15 372

Rynek futures

- - - - - - - - - -

Obrót gazem

3 418 3 252 3 092 2 375 3 470 3 130 1 951 2 258 12 137 10 809

Rynek kasowy

783 353 479 714 711 240 401 1 159 2 329 2 511

Rynek terminowy

2 635 2 899 2 613 1 661 2 759 2 890 1 550 1 099 9 808 8 298

Rynek futures

- - - - - - - - - -

Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia

6 731 7 632 12 504 7 326 8 671 9 001 10 618 9 527 34 193 37 817

Inne opłaty od uczestników rynku

3 315 3 184 3 021 2 978 3 014 2 924 2 756 2 832 12 498 11 526

Prowadzenie RŚP

5 072 6 183 8 956 7 604 6 098 6 549 8 923 7 126 27 815 28 696

Rozliczenia transakcji

12 356 10 840 12 203 10 871 12 949 11 130 10 532 11 251 46 270 45 862

Przychody ze sprzedaży informacji

176 172 171 169 117 103 132 98 688 450
Pozostałe przychody 691 76 264 120 389 483 351 151 1 151 1 374
Koszty działalności operacyjnej 47 373 36 119 43 335 54 322 42 431 43 028 39 993 48 360 181 149 173 812
Amortyzacja 9 417 8 899 9 415 9 187 7 907 7 948 8 093 7 825 36 918 31 772
Koszty osobowe 15 620 15 329 15 202 15 185 14 987 13 230 13 218 13 630 61 336 55 065
Inne koszty osobowe 4 325 3 856 4 095 4 219 3 316 3 254 3 415 3 780 16 495 13 765
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 759 1 095 1 082 1 034 2 372 2 299 1 945 2 506 3 970 9 122
Opłaty i podatki 448 (5 747) 434 13 285 126 3 790 244 9 268 8 420 13 428
w tym opłaty do KNF 22 (6 159) 1 12 888 4 3 506 5 9 023 6 752 12 538
Usługi obce 15 292 11 498 11 545 10 131 11 941 11 149 11 507 9 923 48 466 44 520
Inne koszty operacyjne 1 512 1 190 1 559 1 283 1 782 1 357 1 571 1 430 5 544 6 140
Pozostałe przychody 1 514 1 896 1 876 1 330 1 282 284 293 844 6 616 2 703
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności (1 836) (341) 1 407 (1 131) (1 686) 384 (375) (1 476) (1 901) (3 153)
Pozostałe koszty 839 933 919 654 830 330 373 781 3 345 2 314
Zysk z działalności operacyjnej 31 734 47 020 48 169 29 379 44 790 43 053 46 199 36 163 156 302 170 205
Przychody finansowe 1 809 2 605 2 402 2 095 2 592 1 789 2 279 1 867 8 911 8 527
Koszty finansowe 17 845 3 283 2 306 2 115 2 597 2 168 2 124 2 132 25 549 9 021
Saldo na przychodach i kosztach finansowych (16 036) (677) 96 (20) (5) (379) 155 (265) (16 638) (494)
Zysk z działalności inwestycyjnej/(strata) z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki * - (1 089) - - (65) - 45 912 (76) (1 089) 45 771
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 1 942 4 692 3 639 989 1 923 3 412 4 472 746 11 262 10 553
Zysk przed opodatkowaniem 17 640 49 946 51 903 30 348 46 643 46 086 96 738 36 568 149 837 226 035
Podatek dochodowy 6 441 8 813 9 353 5 896 9 506 8 466 17 705 6 657 30 503 42 334
Zysk netto za okres 11 199 41 133 42 550 24 452 37 137 37 620 79 033 29 911 119 334 183 701
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [dane w tys. zł, zgodne z MSSF] 2019       2018      
tys. zł IV kw. III kw. II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw.
Aktywa trwałe 590 114 585 647 586 167 598 181 580 501 575 558 579 001 581 130
Rzeczowe aktywa trwałe 101 968 97 303 100 642 104 498 108 158 106 156 108 245 108 691
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania * 22 725 23 406 24 254 25 510 - - - -
Wartości niematerialne 246 649 247 314 246 780 250 073 254 564 254 491 258 320 260 918
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 210 327 208 384 204 763 207 885 207 267 203 273 199 929 195 986
Inwestycje w jednostkach zależnych wyłączonych z konsolidacji 4 000 - 0,0 - - - - -
Należności z tytułu subleasingu* 523 774 1 167 1 140 - - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 464 706 1 432 1 934 666 1 296 2 233 4 905
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 120 130 105 103 101 200 204 197
Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 043 1 953 2 801 2 816 5 523 5 920 5 848 6 211
Inne aktywa długoterminowe 1 295 5 677 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222
Aktywa obrotowe 666 680 645 424 771 938 733 234 636 942 618 212 693 339 612 468
Zapasy 47 46 47 52 64 64 60 54
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4 132 114 - - - 0 0 0
Należności handlowe oraz pozostałe należności 45 232 56 169 73 154 66 452 69 437 78 747 68 509 87 399
Należności z tytułu subleasingu* 190 237 392 396 - - - -
Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 415 1 797 2 503 2 007 1 215 2 122 1 946 -
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania - - - - - - - -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 328 998 333 693 217 711 361 705 377 502 364 221 380 982 201 402
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - - - - - - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody - - - - - - - -
Inne aktywa krótkoterminowe 4 382 - - - - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 281 284 253 368 478 131 302 622 188 724 173 058 241 842 311 462
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 12 151
Aktywa razem 1 256 794 1 231 071 1 358 105 1 331 415 1 217 443 1 193 770 1 272 340 1 193 598
Kapitał własny ** 873 486 859 105 821 208 911 884 887 800 850 617 813 089 826 608
Kapitał podstawowy 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865
Pozostałe kapitały 1 089 1 185 1 145 898 1 267 1 126 1 194 1 349
Zyski zatrzymane ** 807 927 793 458 755 610 846 531 822 078 785 038 747 447 760 813
Udziały niekontrolujące 605 597 588 590 590 588 583 581
Zobowiązania długoterminowe 283 502 282 639 281 172 281 049 269 026 268 290 265 955 264 884
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 244 350 244 253 244 156 244 058 243 961 243 864 243 767 243 670
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 960 929 1 005 1 071 1 147 1 130 1 239 1 454
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu* 16 204 17 238 18 486 19 634 - - - -
Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 572 - - - - - - -
Rozliczenia międzyokresowe pasywów 6 389 5 444 4 753 4 894 5 033 5 173 5 313 5 452
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ** 5 386 4 257 2 314 994 7 050 6 358 3 941 2 682
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - - - - - - - -
Pozostałe zobowiązania 9 641 10 518 10 458 10 398 11 835 11 765 11 695 11 626
Zobowiązania krótkoterminowe 99 807 89 327 255 724 138 482 60 617 74 863 193 296 102 106
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 1 932 2 097 1 893 2 068 1 938 2 099 1 899 2 070
Zobowiązania handlowe 11 561 13 788 31 902 19 855 8 575 7 905 18 775 23 849
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 17 175 16 474 13 624 12 970 14 278 11 684 10 525 8 141
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - - - - - - 15
Zobowiązania z tytułu leasingu* 5 181 5 051 5 011 5 359 - - - -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ** 1 555 5 241 8 552 10 388 6 329 4 166 11 788 4 736
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 4 364 12 015 22 219 32 676 3 581 12 533 22 375 33 037
Rozliczenia międzyokresowe pasywów 767 559 559 559 559 559 563 559
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 15 563 95 95 48 68 68 68 67
Pozostałe zobowiązania 41 709 34 007 171 870 54 559 25 289 35 849 127 303 29 632
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - -
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 256 794 1 231 071 1 358 105 1 331 415 1 217 443 1 193 770 1 272 340 1 193 598

* od 1 stycznia 2019 roku Grupa wdrożyła MSSF 16 "Leasing", który wymaga rozpoznania prawie wszystkich umów noszących znamiona leasingu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
** pozycje skorygowane w prezentowanych okresach 2018 roku o zobowiązania podatkowe podatku CIT za lata ubiegłe w TGE

Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych [dane w tys. zł, zgodne z MSSF]
2018 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 136 482 191 087
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -84 170 44 448
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -99 669 -142 675
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -47 357 92 860
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach 195 -300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 235 886 188 724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 188 724 281 284
Podstawowe wskaźniki Grupy GPW
Podstawowe wskaźniki finansowe 2018 2019
Zysk z działalności operacyjnej 170 205 156 302
EBITDA* 201 977 193 220
Rentowność EBITDA** (%) 59,6% 51,3%
Rentowność działalności operacyjnej*** (%) 50,6% 39,5%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)**** (%) 21,8% 13,6%

* EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. 
** Rentowność EBITDA oznacza wynik EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaży.
*** Rentowność działalności operacyjnej oznacza zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaży.
**** Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

Szczegółowe informacja o wynikach za 2018 r. znajdują się w Sprawozdaniu finansowym GK GPW.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0