2019Raport Zintegrowany GPW

Odpowiedzialna polityka zarządzania kapitałem pracowniczym

Z uwagi na swoje unikalne kwalifikacje i doświadczenie pracownicy GK GPW stanowią bardzo istotną grupę interesariuszy Grupy. Kształtowanie kultury organizacyjnej w Grupie opiera się na zaangażowaniu, wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój kompetencji pracowniczych.

W 2019 r. Spółka kontynuowała działania koncentrujące się na sprawnym zarządzaniu procesami kadrowymi, płacowymi, socjalnymi i premiowymi tak, aby odpowiadały one potrzebom biznesowym i wspierały realizację strategii Giełdy. GPW niezmiennie prowadzi działania zmierzające do ujednolicenia polityki Human Resources w obszarze kadrowo-płacowym w ramach spółek zależnych z Grupy Kapitałowej.

W 2019 r. wprowadzono Regulamin wynagradzania dla pracowników Giełdy, składający się z trzech kluczowych elementów. Pierwszy z nich to polityka wynagrodzeń pracowników, która określa zasady ustalania poziomu wynagrodzenia dla stanowisk w GPW. Głównym celem wdrożenia polityki wynagrodzeń było ustanowienie transparentnych i spójnych zasad wynagradzania wszystkich pracowników GPW w powiązaniu ze strategią firmy. Kluczowym elementem polityki wynagradzania jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń przy poziomie kosztów związanych z budżetem wynagrodzeń konkurencyjnym w stosunku do innych organizacji na warszawskim rynku finansowym. Drugim elementem jest polityka premiowania stanowiąca jeden ze składników systemu motywacyjnego realizowanego w GPW. Natomiast trzecim elementem są świadczenia (benefity) pozapłacowe.

Każdy pracownik GPW ma szeroki dostęp do takich benefitów pozapłacowych, jak:

 • opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • refundowanie kosztów dojazdu do pracy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • system kafeteryjny,
 • pożyczki na cele m.in. mieszkaniowe lub zdrowotne,
 • dofinansowywanie studiów podyplomowych oraz kursów pracowniczych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w GPW funkcjonuje tryb pracy zdalnej, który został wpisany w treść regulaminu pracy obowiązującego w GPW.

GPW przeprowadza również Ankietę Satysfakcji Pracowniczej, w której pracownicy mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat poziomu zadowolenia z pracy oraz warunków panujących w miejscu pracy. Ankieta pozwala na pogłębioną ocenę poziomu zadowolenia pracowników GPW z wykonywanej pracy, określenie ich oczekiwań oraz obszary możliwego doskonalenia. Kwestią kluczową z punktu widzenia Giełdy jest zapewnienie zatrudnionym odpowiednich warunków oraz przyjaznego środowiska pracy, które w znaczącym stopniu wpływają na ich efektywność i poziom zaangażowania, a tym samym realizację celów określonych w strategii Giełdy.

Stan zatrudnienia w GPW S.A. i w Grupie Kapitałowej GPW, stan na 31 grudnia*
  2019 2018
Liczba pracowników GPW SA. 230 208
Liczba pracowników Grupy Kapitałowej GPW 413 363

* Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW

Struktura zatrudnienia w GPW S.A. i w Grupie Kapitałowej GPW według formy zatrudnienia, stan na 31 grudnia*
  2019 2018
Ogółem GPW S.A. 230 208

- Pełny etat-umowa o pracę

213 196

- Niepełny etat – umowa o pracę

17 12

- Umowa zlecenia

16 9

- Umowa o dzieło

4 0
Ogółem Grupa Kapitałowa GPW 413 363

- Pełny etat-umowa o pracę

381 339

- Niepełny etat – umowa o pracę

32 24

- Umowa zlecenia

17 11

- Umowa o dzieło

6 1

*Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW

Struktura zatrudnienia w GPW S.A. i w Grupie Kapitałowej GPW według wykształcenia, stan na 31 grudnia*
  2019 2018
Ogółem GPW 230 208

- Wykształcenie zawodowe

0 0

- Wykształcenie średnie

25 22

- Wykształcenie wyższe

205 186
Ogółem Grupa GPW 413 363

- Wykształcenie zawodowe

0 0

- Wykształcenie średnie

63 54

- Wykształcenie wyższe

350 309

*Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW 

Polityka rekrutacyjna GPW

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi transparentną politykę zatrudnienia. Polityka rekrutacyjna GPW jest skoncentrowana na pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów w zakresie wszystkich obszarów działalności Spółki. Rozwój zasobów i kompetencji pracowniczych odbywa się m.in. przez rotację na stanowiskach w ramach GPW S.A. i jej Grupy Kapitałowej. Sukces i reputacja Grupy GPW nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych usług, ale również od tego, w jaki sposób prowadzimy działalność. Zasady i wartości, którymi się kierujemy, zapewniają funkcjonowanie Grupy GPW nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.

Jasne zasady dotyczące realizacji procesów rekrutacyjnych określone zostały w dokumencie „Polityka doboru pracowników w GPW”. Pierwszeństwo udziału w procesach rekrutacji mają osoby zatrudnione w GK GPW w ramach rekrutacji wewnętrznej. W ten sposób dbamy o możliwości rozwoju naszych pracowników. Ponadto pracownicy GPW włączani są w proces rekrutacji poprzez Program Poleceń, pozwalający rekomendować kandydatów na wakujące stanowiska pracy.

Wskaźnik rotacji pracowników GPW S.A. i Grupy Kapitałowej GPW na 31 grudnia1
  2019 2018
Wskaźnik rotacji pracowników GPW S.A. 9,06% 10,00%
Wskaźnik rotacji Grupy GPW 10,73% 12,13%

1Wskaźnik rotacji przedstawia stosunek liczby pracowników, z którymi została rozwiązana umowa o pracę w danym roku do przeciętnego zatrudnienia w roku w osobach 

Polityka różnorodności w GPW

Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych Giełdy. Stanowią one podstawę przeprowadzanych przez Giełdę procesów rekrutacyjnych oraz realizowanej polityki zatrudniania. Jako pracodawca odpowiedzialny społecznie Giełda kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

Realizacja polityki różnorodności w GK GPW służy stworzeniu środowiska pracy, w którym każdy czuje się szanowany i doceniany, może w pełni rozwijać posiadane talenty i predyspozycje oraz realizować swój potencjał, przyczyniając się do sukcesu całej Giełdy.

Również w trakcie procesu rekrutacji Grupa Kapitałowa GPW działa zgodnie z zasadami polityki różnorodności i przeciwdziała jakimkolwiek formom dyskryminacji, szczególnie ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Polityka GPW w odniesieniu do mobbingu i dyskryminacji uregulowana jest w przepisach wewnętrznych:

 • Regulaminie Pracy – wewnętrznej polityce antymobbingowej,
 • Procedurze zgłaszania naruszeń.
Struktura zatrudnienia GPW S.A. i Grupy Kapitałowej GPW według płci na 31 grudnia*
  2019 2018
Liczba pracowników GPW S.A. 230 208

- Kobiety

107 101

- Mężczyźni

123 107
Liczba pracowników Grupy Kapitałowej GPW 413 363

- Kobiety

168 149

- Mężczyźni

245 214

*Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW 

Wskaźniki odzwierciedlające udział kobiet w zarządzaniu na 31 grudnia (udział %)
  2019 2018
GPW S.A.    
Udział kobiet w strukturze Zarządu 20 20
Udział kobiet w strukturze Rady Nadzorczej 0 0
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla 37,5 44
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla 44,44 45
Grupa Kapitałowa GPW    
Udział kobiet w strukturze Zarządu 14,29 13,33
Udział kobiet w strukturze Rady Nadzorczej 21,62 20
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla 29,17 31,25
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla 46,88 45,83
 Struktura zatrudnienia GPW S.A. i Grupy Kapitałowej GPW ze względu na strukturę wieku na 31 grudnia*
  2019 2018
Liczba pracowników GPW S.A. 230 208

- poniżej 30 lat

23 15

- od 30 do 50 lat

166 154

- powyżej 50 lat

41 39
Liczba pracowników Grupy Kapitałowej GPW 413 363

- poniżej 30 lat

67 42

- od 30 do 50 lat

287 263

- powyżej 50 lat

59 58

*Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW 

Polityka szkolenia w GPW

GPW rozwija kompetencje swoich pracowników zapewniając im dostęp do szerokiej oferty szkoleń, podnoszących poziom wiedzy merytorycznej i posiadanych umiejętności interpersonalnych oraz wspierających rozwój osobisty.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu motywacyjnego kluczowym aspektem polityki szkoleniowej GPW w 2019 roku stał się rozwój kadry kierowniczej i menedżerskiej. Kadra menadżerska miała m.in. okazję wzbogacić swoje umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami. Dodatkowo GPW zadbała o szkolenia z zakresu mindfullnes oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.

Ponadto pracownicy GPW mieli możliwość rozwijania się w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju merytorycznego biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych. W ramach poszerzania kwalifikacji zawodowych pracownicy GPW uczestniczyli w konferencjach, kongresach i seminariach.

Zgodnie z polityką HR Giełda dofinansowywała również studia podyplomowe oraz kursy pracowników. W efekcie w 2019 roku pracownicy GPW spędzili łącznie 909 dni na rozwoju swoich kompetencji. Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w GPW wyniosła w 2019 r. 4 dni.

Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
  2019
Ogółem GPW 4

- pracowników wykonujących prace fizyczne

0

- pracowników administracyjnych

12

- pracowników niższego szczebla

3

- pracowników na stanowiskach managerskich

5

- kadry zarządzającej

7

Tabela nie uwzględnia członków Zarządów spółek Grupy Kapitałowej GPW.

System motywacyjny GPW

Polityka HR GPW S.A. w znacznej mierze opiera się na zaangażowaniu pracowników, stąd Spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do odpowiedniego motywowania swojej kadry. Wynagrodzenie zasadnicze w GPW jest powiązane z potencjałem, kompetencjami i wynikami pracy pracownika.

Istotny element systemu motywacyjnego w GPW stanowiło wdrożenie systemu premiowego, którego głównym celem jest stworzenie motywującego środowiska pracy, sprzyjającego stałemu podwyższaniu poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników w realizację celów oraz podnoszeniu ich świadomości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na każdym stanowisku pracy. Podwyższenie kompetencji oznacza, że w wyniku prowadzonych działań wzrośnie poziom wiedzy, umiejętności i kluczowych kompetencji pracowników oraz nastąpi wzmocnienie ich motywacji, co w konsekwencji wpłynie na wzrost efektywności realizowanych przez nich zadań.

Zgodnie z Regulaminem Premiowania w GPW funkcjonuje system motywacyjny, obejmujący wszystkich pracowników GPW z wyjątkiem członków Zarządu Giełdy. Corocznie w ramach systemu oceniane są kluczowe kompetencje pracownika na danym stanowisku. W wyniku oceny określane są mocne strony pracownika oraz te obszary, które wymagają dalszego rozwoju. Ponadto zbierane są informacje o potencjale pracowników, a informacje te wykorzystuje się w procesach rekrutacji wewnętrznej i sukcesji oraz budowania programów szkoleniowych spójnych z potrzebami Spółki oraz badania efektywności działań rozwojowych w GPW.

Praktyki i staże

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przykłada dużą wagę do edukacji i zdobywania wiedzy na temat rynku kapitałowego przez młodzież.

Od wielu lat Giełda umożliwia studentom szkół wyższych odbywanie praktyk. Są to studenci różnych kierunków studiów, m.in.: ekonomicznych, finansowych czy marketingowych. W GPW realizowany jest Program Go4Poland kierowany do polskich studentów studiujących za granicą. W 2019 r. w ramach Programu przyjętych zostało dwóch studentów na miesięczny płatny staż, podczas którego mają oni możliwość poznania specyfiki pracy na Giełdzie oraz zdobycia nowych kompetencji w zakresie zadań realizowanych wyznaczonych na czas trwania stażu. Dodatkowo w 2019 r. przyjętych zostało 4 praktykantów na miesięczne praktyki absolwenckie.

Kolejną inicjatywą skierowaną do studentów w 2019 r był konkurs Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepszą pracę licencjacka i magisterską. W ramach nagrody autorzy najlepszych prac magisterskich mogli odbyć miesięczny płatny staż na Giełdzie.

Polityka BHP

Wśród priorytetów GPW znajduje się także troska o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które wspiera budowę potencjału zawodowego wszystkich pracowników Giełdy. Pracownicy odbywają szkolenia BHP, na których są zapoznawani z zasadami bezpiecznej i ergonomicznej pracy, a także poznają wszystkie procedury ewakuacyjne. W ramach przyjętej w GPW S.A. TGE i BondSpot polityki BHP spółki te są zobowiązane do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy,
 • zapobiegania chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie grożącym wypadkiem,
 • ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony przeciwpożarowej ,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • uwzględniania ich roli i zaangażowania w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2019 r. w Grupie GPW miał miejsce jeden wypadek przy pracy o charakterze lekkim.

Akcje charytatywne oraz wolontariat pracowniczy

W ramach wolontariatu spółki z Grupy GPW objęły opieką Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą we Franciszkowie oraz dwa Rodzinne Domy Dziecka w Ruszkowie. W 2019 roku wsparcie pracowników Grupy polegało na zaproszeniu podopiecznych na przedświąteczne wydarzenie - Giełdowe Mikołajki. Pracownicy Grupy Kapitałowej GPW wzięli udział w zbiórce słodkich paczek niespodzianek. Natomiast Zarządy spółek GPW oraz IRGiT przygotowały dla każdego uczestnika dodatkowe zestawy słodyczy oraz prezenty rzeczowe uzależnione od wieku obdarowywanego. W ramach Giełdowych Mikołajek młodsze dzieci mogły uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych specjalnie na tą okazję, a grupa młodzieżowa udała się pod opieką wolontariuszy z Grupy GPW na atrakcje zlokalizowane poza budynkiem Centrum Giełdowego (zwiedzenie m.in.: wystawy w Centralnym Domu Technologii).

W 2019 roku GPW, wybierając Świąteczną Kartę Podarunkową dla pracowników Grupy, wsparła program Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” i w ten sposób dofinansowała posiłki dla dzieci w polskich szkołach i świetlicach.

Ponadto odpowiadając na potrzeby społeczne i łącząc to działanie z perspektywą przyszłej edukacji na temat rynku kapitałowego Fundacja GPW przekazała w roku 2019 darowiznę na rzecz nowonarodzonych 6-raczków. Darowizna miała charakter celowy i została przekazana na każde z dzieci celem założenia inwestycji w instrumenty giełdowe - ETF.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0