2019Raport Zintegrowany GPW

Szanowni Państwo,

W rok 2019 uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce, w tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), wkraczali z wieloma wyzwaniami, choć towarzyszyła im świadomość funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym. Dla GPW kluczowe w minionym roku było wdrażanie najważniejszych inicjatyw strategicznych, a dla Rady Giełdy, której mam zaszczyt przewodzić, aktywne wsparcie i analiza działań Zarządu.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń minionego roku był przegląd celów finansowych w ramach Strategii #GPW2022 dokonany przez Zarząd GPW pod koniec marca. Zakłada on uzyskanie 470 mln zł przychodów GK GPW w 2022 r. przy 250 mln zł EBITDA. Rady Giełdy wydała pozytywną opinię odnośnie wypłaty 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r., a Zarząd GPW zdecydował m.in. o podniesieniu dywidendy o nie mniej niż o 0,1 zł na akcję corocznie z zysku za lata 2020-2022. Wskaźnik wypłaty dywidendy został utrzymany na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Jak pokazują dane z ostatnich trzech lat (bez uwzględniania spółek dual-listingowych), choć liczba wypłacających dywidendę emitentów z Głównego Rynku zmniejsza się (184 w 2017 r., 176 w 2018 r. i 153 w 2019 r.) to suma wypłaconych dywidend rośnie (odpowiednio: 10 484,25 mln zł, 17 129,70 mln zł i 18 876,06 mln zł). Tym, co wpływa na wartość portfela giełdowych akcji, jest nie tylko zmiana kursu, ale również korzyści dla akcjonariuszy, w tym zwłaszcza wypłata dywidendy. W ostatnich 15 latach na GPW wartość WIG20 wzrosła o 10 proc., a WIG20TR o 100 proc. (uwzględnia dochód z dywidend). Dziesięciokrotna różnica wyników pomiędzy indeksami to właśnie efekt dywidend. Dywidendy, które nie tylko pomnażają pieniądze inwestorów, przekładają się na dobre relacje z akcjonariuszami oraz budują i wzmacniają kulturę długoterminowego oszczędzania, zyskują na znaczeniu zwłaszcza w okresie niskich stóp procentowych. To one pracowały na wyniki inwestycji w ostatnich latach. Jestem przekonany, że tacy emitenci powinni być spółkami pierwszego wyboru dla inwestora długoterminowego.

GPW może być dobrym przykładem dla innych emitentów w tym zakresie, plasuje się bowiem jako stabilna, długoterminowa i perspektywiczna spółka, która nie tylko regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, ale ma również przyjętą politykę dywidendową, która została zakomunikowana akcjonariuszom i wskazuje jasno określone cele dywidendowe w horyzoncie realizacji Strategii #GPW2022. Ostatnia wypłacona dywidenda była jedną z najwyższych w historii Spółki. Koszt realizacji inicjatyw strategicznych nie powinien obciążać akcjonariuszy GPW, a Spółka będzie konsekwentnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z przyjętą polityką dywidendową. Takie podejście do dzielenia się zyskiem, wydaje się, że również zyskało aprobatę akcjonariuszy. Odzwierciedleniem tego są m.in. wzrost kursu akcji GPW w całym roku o 7,2%, uzyskana całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR - Total Shareholder Return) na poziomie +15,9% i kapitalizacja spółki sięgająca na koniec roku około 1,6 mld zł. GPW, zgodnie ze swoją polityką dywidendową, zakłada również wypłatę dywidendy na poziomie powyżej średniej dla światowych operatorów giełdowych (6,1-6,3% vs średnia 3,2%).

Z punktu widzenia akcjonariuszy równie ważne są perspektywy rozwoju spółki. Przypomnę, że Zarząd GPW postawił na dywersyfikację działalności, której służyć mają inicjatywy strategiczne. Jednym z celów jest bowiem uczynienie z GK GPW lidera technologicznego w regionie, co już się dzieje, m.in. za sprawą decyzji o stworzeniu własnej platformy transakcyjnej oraz planów związanych z inicjatywą GPW Tech, która zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Dziś nie ma mowy o rozwoju parkietu giełdowego bez rozwoju technologii. GPW chce nie tylko być częścią rewolucji technologicznej zachodzącej na rynkach kapitałowych świata, ale także nadawać jej ton, tworzyć unikatowe rozwiązania, które mogłyby znaleźć zastosowanie w krajach z naszego regionu i nie tylko.

Kwestie technologii są nie tylko kluczowymi w Strategii #GPW2022, ale także mają fundamentalne znaczenie w uchwalonej i upublicznionej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. GPW aktywnie uczestniczyła w konsultacjach nad tym dokumentem. Z pewnością przyniesie ona wymierne efekty dla całego rynku kapitałowego. GPW będzie także aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu strategii, w tym w szczególności będzie promotorem zasad ładu korporacyjnego.

W ubiegłym roku Rada Giełdy oraz Komitetu Audytu dużą wagę przykładały do szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa, w tym funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce. Komitet Audytu dba o to, aby system ten działał prawidłowo. W tym zakresie przedstawiamy zalecenia i formujemy nasze oczekiwania. Wśród wielu nowych inicjatyw, nie zapominamy o podstawowej działalności GPW i dążymy do tego, aby była prowadzona w sposób profesjonalny oraz z uwzględnieniem najwyższych standardów.

Rada Giełdy jest aktywnym organem i nie ogranicza się wyłącznie do minimum ustanowionego przepisami. W 2019 r. Rada Giełdy odbyła osiem posiedzeń. Komitet Audytu zbierał się w tym okresie 12 razy, dziewięć posiedzeń miał Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego, siedem Komitet Strategii, a Komitet Wynagrodzeń i Nominacji sześć. W 2019 r. Rada Giełdy podjęła wiele ważnych decyzji na posiedzeniach, a dodatkowo 30 uchwał zostało podjętych w trybie obiegowym.

Staramy się być bardzo blisko spraw spółki, dlatego wsłuchujemy się nie tylko w stanowiska prezentowane przez członków Zarządu, ale również pozostałej kadry menadżerskiej. Dlatego w 2019 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań z kadrą menadżerską GPW. Dzięki temu Rada Giełdy będzie mogła szerzej spojrzeć na działania Spółki.

Bacznie przyglądamy się wszystkim inicjatywom GPW i staramy się ograniczać związane z nimi ryzyka. Naszym celem w długim horyzoncie czasowym jest przysporzenie korzyści akcjonariuszom, którzy będą korzystać ze wzrostu Spółki wynikającego również z nowych obszarów jej działalności.

Co kilka lat rynki finansowe na świecie muszą mierzyć się z różnego rodzaju kryzysami i tak jest również teraz. Tym razem to epidemia koronawirusa wywołała panikę na parkietach przyczyniając się do dużych spadków. Historia pokazuje, że zwykle rynki kapitałowe radzą sobie z kryzysami, podobnie jak GPW, która jest zdrową instytucją o silnych fundamentach i jestem przekonany, że także z tego kryzysu wyjdziemy obronną ręką.

Na koniec chciałbym podziękować Zarządowi i pracownikom GPW, członkom Rady Giełdy, za wytrwałą i aktywną pracę w minionym roku. Jednocześnie chciałbym życzyć powodzenia RN kolejnej kadencji. Zdajemy sobie sprawę, że za nami dwa trudne lata, a przed nami realizacja wyznaczonych celów, które są ambitne, ale realne i wierzę, że przyczynią się do zdynamizowania rozwoju warszawskiej giełdy. Tego życzę Zarządowi, Pracownikom i Akcjonariuszom GPW.

Z poważaniem,
Jakub Modrzejewski, Prezes Rady Giełdy

 Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0