2019Raport Zintegrowany GPW

Model biznesu GK GPW

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Model biznesu GK GPW koncentruje się na usługach świadczonych na dwóch kluczowych dla gospodarki rynkach: finansowym i towarowym. W obydwu przypadkach oferowane usługi obejmują cały łańcuch aktywności, począwszy od obsługi emitentów aż po usługi posttradingowe, generując wartość dla notowanych spółek, odbiorców informacji oraz Członków Giełdy, a w konsekwencji dla inwestorów i całej gospodarki.

Działalność na rynku finansowym

Obsługa emitentów

Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW.

Obrót

GPW S.A. organizuje obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego w ramach Głównego Rynku i New Connect (certyfikaty strukturyzowane, ETFy, warranty oraz certyfikaty inwestycyjne). W ramach Głównego Rynku odbywa się również obrót instrumentami pochodnymi. Warszawska Giełda stanowi największy rynek instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najbardziej płynnym instrumentem, generującym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Wartość obrotów oraz liczba notowanych instrumentów czyni z GPW jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdę krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony jest w ramach Catalyst na platformach transakcyjnych GPW oraz Bondspot. Hurtowy obrót obligacjami skarbowymi jest organizowany przez Treasury BondSpot Poland.

Sprzedaż informacji

GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej. Głównymi klientami korzystającymi z dostarczanych informacji są wyspecjalizowani dystrybutorzy danych, którzy przekazują dane udostępniane przez GPW w czasie rzeczywistym inwestorom oraz innym uczestnikom rynku. W grupie dystrybutorów znajdują się agencje informacyjne, firmy inwestycyjne, portale internetowe, firmy informatyczne oraz inne podmioty. GPW oferuje także dane dostępne w trypie non-display. Oprócz danych o notowaniach Spółka dostarcza dystrybutorom także serwis zawierający raporty emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst.

Funkcję licencjonowanego administratora wskaźników referencyjnych danych regulowanych (Rodzina Indeksów Giełdowych WIG, CEEplus) oraz wskaźników referencyjnych niebędących wskaźnikami stopy procentowej (TBSP.Index) pełni w strukturze GK GPW spółka GPW Benchmark. Jest ona także podmiotem opracowującym Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR, z których WIBOR ma status kluczowego wskaźnika referencyjnego o systemowym znaczeniu dla polskiego rynku pieniężnego, używanego dla wyceny większości kredytów bankowych, instrumentów pochodnych i dłużnych emitowanych w PLN.

Usługi posttradingowe

Usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, w skład których wchodzą usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.

Działalność na rynku towarowym

Obsługa Członków TGE

Obsługa członków Rynków Towarów Giełdowych TGE obejmuje wprowadzenie do obrotu, certyfikowanie maklerów oraz szkolenia. Stronami transakcji zawieranych na giełdzie towarowej mogą być podmioty, które zawarły z Giełdą umowę o członkostwo i zostały dopuszczone do działania przez Zarząd Giełdy.

Stałym elementem działań TGE jest prowadzenie szkoleń i egzaminów dla maklerów giełdowych. Udział w szkoleniu dla kandydatów na maklerów zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu uprawnia do reprezentowania członka Giełdy w transakcjach zawieranych na TGE.

Obrót

Giełda organizuje obrót towarami giełdowymi i w tym zakresie zapewnia Członkom Giełdy dopuszczonym do działania na rynku towarów giełdowych (RTG) możliwość zawierania transakcji giełdowych oraz ich sprawny i bezpieczny przebieg. Grupa organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A w zakresie Rynku Energii Elektrycznej, Rynku Gazu oraz Rynku Praw Majątkowych. W marcu 2020 r. uruchomiono Platformę Żywnościową (Rynek Rolny), na której prowadzony będzie obrót płodami rolnymi.

Prowadzenie rejestrów

TGE prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna.

TGE oferuje także Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP), umożliwiający ewidencjonowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz pozagiełdowy obrót korzyściami ekologicznymi, wynikającymi z jej produkcji. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie wiążą się z prawami majątkowymi ani z systemem wsparcia dla OZE – pełnią jedynie funkcję informacyjną. Nie istnieje również obowiązek zakupu gwarancji, ale mogą być one uzyskiwane przez podmioty, które chcą udowodnić, że dana ilość zużytej przez nie energii została wytworzona w źródłach odnawialnych. Od listopada 2014 r. TGE umożliwia obrót gwarancjami pochodzenia energii.

Sprzedaż informacji

GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje dotyczące wszystkich rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej, w tym również dane Towarowej Giełdy Energii.

Publikacja danych zgodnie z REMIT

TGE prowadzi usługę raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT i Aktów Implementacyjnych dla uczestników rynku energii i gazu od 7 października 2015 r. TGE rozpoczęła wówczas raportowanie zleceń i transakcji zawieranych za pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu, natomiast 7 kwietnia 2016 r. raportowanie transakcji OTC.

Raportowane są wszystkie wymagane informacje dla rynków energii elektrycznej i gazu zgodnie z Rozporządzeniem REMIT oraz Rozporządzeniem 1348/2014 Parlamentu Europejskiego.

Usługi posttradingowe

Rozliczenia transakcji zawartych przez Członków TGE na poszczególnych rynkach prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), spółka zależna TGE. Przedmiotem rozliczeń są transakcje na towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. IRGiT rozlicza cały wolumen energii elektrycznej i gazu sprzedawany w Polsce na rynku giełdowym. Wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i autorski model rozrachunku IRGiT prowadzi także rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE, gdzie przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na indeks TGe24 oraz instrumenty finansowe bazujące na gazie.

Linie biznesowe GK GPW


GPW to instytucja rynku kapitałowego o znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej. Od ponad 29 lat zapewniamy polskim i europejskim firmom dostęp do kapitału oraz dostarczamy zaplecze edukacyjne, przyczyniając się tym samym do postępu gospodarczego i społecznego.
Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0