2019Raport Zintegrowany GPW

Wpływ na środowisko naturalne

Zgodnie z założeniami nowej strategii CSR, we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej GPW funkcjonuje jednolita polityka środowiskowa, która ma na celu ograniczenie wpływu działalności i funkcjonowania Spółek na środowisko naturalne i budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników Grupy. Z uwagi na przynależność do branży finansowej główne założenia polityki środowiskowej ograniczają się do następujących obszarów:

  • gospodarowanie odpadami i surowcami wtórnymi,
  • zużycie papieru,
  • zużycie wody,
  • zużycie energii,
  • zużycie paliw i emisja CO2
  • edukacja pracowników prowadzona w ramach komunikacji wewnętrznej.

Dodatkowo z racji rodzaju prowadzonej działalności i roli, jaką pełni na polskim rynku kapitałowym i towarowym Grupa Kapitałowa GPW ma możliwość wywierania pośredniego wpływu na środowisko naturalne propagując odpowiednie postawy wśród emitentów i inwestorów m.in. poprzez działania promocyjne i edukacyjne w ramach odpowiedzialnego inwestowania oraz poprzez oferowane produkty i usługi, w tym indeks WIG-ESG oraz rejestry prowadzone przez Towarową Giełdę Energii.

Gospodarowanie odpadami i surowcami wtórnymi

Zgodnie z obowiązującą Procedurą Postępowania z Odpadami GPW przekazuje odpady trwałe do składowisk odpadów, w których są one poddawane odzyskowi lub utylizowane. Spółka prowadzi także samodzielnie segregację odpadów. Sprzęt komputerowy wycofany z użytkowania oraz inne przedmioty o charakterze użytkowym np. telefony, drukarki, meble biurowe itp. sprzedawany jest pracownikom Spółki w formie aukcji pracowniczych.

W 2019 roku nie odbyła się żadna aukcja sprzętu informatycznego. Odbyły się natomiast 2 aukcje sprzedaży przedmiotów innych niż sprzęt informatyczny, podczas których zaoferowano do sprzedaży pracownikom 284 sztuki tych artykułów, z kolei 94 sztuki zostały przeznaczone bezpośrednio do recyklingu, bez wystawiania ich na aukcję pracowniczą.

W 2019 roku nie odbyły się żadne aukcje czy sprzedaż pojazdów służbowych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Dodatkowo w 2019 roku przeprowadzono likwidację, poprzez przekazanie do recyklingu, części systemu klimatyzacji zdemontowanej ze zlikwidowanej dawnej serwerowni GPW.

Zużycie surowców, energii, paliw

W 2019 r. Giełda kontynuowała działania komunikacyjne skierowane do pracowników i gości zewnętrznych, mające na celu kreowanie postaw ekologicznych w zakresie zużycia zasobu surowców takich, jak woda czy papier. Jednocześnie GPW na bieżąco monitoruje zużycie przedmiotowych surowców.

Zużycie wody i papieru
ZUŻYCIE SUROWCÓW – DANE GPW j.m. 2019
Zużycie wody m3 3 480
Zużycie kartek papieru liczba kartek 554 117

Zużycie energii

Centrum Giełdowe posiada zaawansowane rozwiązania proekologiczne sprzyjające zmniejszeniu zużycia energii. W pomieszczeniach biurowych stosuje się wyłącznie oprawy świetlówkowe zużywające mniej energii od tradycyjnych żarówek i halogenów. Zoptymalizowana jest praca wind, a do ogrzewania garażu podziemnego stosuje się powietrze usuwane z pomieszczeń biurowych. Siedziba GPW posiada także system BMS (Building Management System), który umożliwia sterowanie instalacjami budynku i w efekcie następuje optymalizacja zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, rozpływu wody i powietrza (praca wentylatorów), wytwarzania wody lodowej do urządzeń chłodu. BMS umożliwia także programowanie oświetlenia biur i korytarzy, które obecnie jest wyłączane automatycznie o g. 20.00 w całym budynku.

Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej
ZUŻYCIE ENERGII – DANE GPW j.m. 2019
  kWh 1 173 416
Energia elektryczna MWh 1 173,42
  GJ 4 224,3
  kWh 949 422,22
Energia cieplna MWh 949,42
  GJ 3 417,92
Emisja CO2    
Energia elektryczna kg 897 666,3
Energia cieplna kg 726 306,3

*przeliczenie danych dotyczących emisji CO2 oparte na podstawie wytycznych KOBIZE z grudnia 2019 r. – „Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok”, wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej:CO2 – 765 kg/MWh (również wskaźnik ten przyjęto do przeliczeń energii cieplnej)

Zużycie paliw

Flota samochodowa GPW składa się wyłącznie z pojazdów posiadających odpowiednie normy spalin. Aktualnie wszystkie samochody służbowe, eksploatowane w działalności GPW, spełniają normę EURO-6. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym GPW uiszcza opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie ze środowiska (samochody służbowe).

Zużycie paliw
ZUŻYCIE PALIW – DANE GPW j.m. 2019
Benzyna litry 8 882
  GJ 319,75
Olej napędowy litry 1 309
  GJ 51,84
EMISJA CO2
Benzyna kg 22 158,66
Olej napędowy kg 3 841,34

 *do obliczenia przyjęto następujące założenia 1 litr benzyny=10kWh, 1 litr oleju napędowego = 11kWh, 1kWh = 0,0036 GJ, przeliczenie danych dotyczących emisji COoparte na podstawie wytycznych KOBIZE z grudnia 2019 r. – „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020”, benzyna silnikowa WE CO2 – 69,3 kg/GJ, olej napędowy WE CO2 – 74,10 kg/GJ

Produkty i usługi

W ofercie spółek Grupy Kapitałowej GPW znajdują się produkty i usługi, które w sposób pośredni wspierają działania proekologiczne i wpływają na postawy uczestników rynków prowadzonych przez spółki Grupy. W zakresie rynku finansowego takim produktem był Respect Index, a obecnie rolę tę przejął indeks WIG-ESG.

Z kolei Towarowa Giełda Energii w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi od 2005 r. Rejestr Świadectw Pochodzenia, który stanowi element wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE. Świadectwa pochodzenia stanowią dowód wyprodukowania pewnej określonej w danym świadectwie ilości energii elektrycznej z koncesjonowanego źródła energii odnawialnej. Świadectwami pochodzenia są również świadectwa pochodzenia z biogazu rolniczego oraz świadectwa efektywności energetycznej (zwane „białymi certyfikatami”).

W 2014 r. TGE uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna.

W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii, zaś tracą ważność z chwilą przekazania odbiorcy końcowemu. Gwarancje pochodzenia dla energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest dodatkowym, istotnym bodźcem do rozwoju tego sektora. Rejestr Gwarancji Pochodzenia TGE skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W październiku 2019 r. TGE rozszerzyła Rejestr Gwarancji Pochodzenia o gwarancje pochodzenia z kogeneracji.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0