2019Raport Zintegrowany GPW

Etyka i polityka naruszeń

Kodeks etyki biznesu GPW

Poza podnoszeniem kwalifikacji zawodowych GPW podejmuje również działania ukierunkowane na rozwój kultury korporacyjnej opartej na wartościach oraz w unikalnym stopniu premiującej i wykorzystującej inicjatywy pracowników w zakresie podnoszenia efektywności całej organizacji.

Kodeks Etyki pracowników GPW określa podstawowe wartości obowiązujące we wszystkich aspektach działalności Spółki. Dokument ten wskazuje zasady postępowania i wartości, jakimi powinien się kierować każdy pracownik GPW, a także upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa i podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne w obszarach: wzajemnych relacji pracowników, relacji z klientami i kontrahentami, relacji z konkurencją oraz w zakresie komunikacji, promocji i reklamy, i określa sankcje za nieprzestrzeganie Kodeksu. Dokument został podpisany przez wszystkich pracowników GPW S.A..

Zgodnie ze strategią CSR Grupy Kapitałowej GPW Kodeks Etyki został wdrożony również w spółkach: Towarowa Giełda Energii oraz BondSpot.

Transparentna Spółka Roku

W 2019 roku GPW S.A., już trzeci rok z rzędu, otrzymała prestiżową nagrodę „Transparentnej spółki roku 2018” w kategorii mWIG40. Celem tego konkursu jest wyłonienie najbardziej przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W tym roku nagrodzone zostały 42 spółki giełdowe.

Ranking został przeprowadzony na podstawie badania ankietowego, które obejmowało następujące obszary: sprawozdawczość finansową i raportowanie oraz relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wypełnienie ankiety składającej się z 23 pytań, którą otrzymały spółki z WIG20, mWIG40 i SWIG80. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, wynosiła 34.

Organizatorami rankingu są redakcja „Parkietu" oraz Instytut Rachunkowości i Podatków. Patronem honorowym jest Giełda Papierów Wartościowych, a partnerem merytorycznym Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy.

Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów

W październiku 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ’’, które są wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego. W skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Compliance weszli: Marcin Gomoła (T-Mobile Polska S.A), Monika Gorgoń (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), dr Wojciech Nagel (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), Marek Słomski (Doradca Zarządu Izby Domów Maklerskich), dr Anna Partyka–Opiela (DZP), Agnieszka Chojnacka (Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.), Izabela Kozłowska (NBP), Marcin Góral (PZU S.A.), Mariusz Witalis (EY), Katarzyna Zielińska (Mercedes-Benz Polska), Tomasz Wypych (PKN ORLEN S.A.), Marcin Szczepański (Siemens Polska), Sławomir Chmielewski (Orange Polska S.A.), Marcin Prell (Santander Bank Polska S.A.) i Wojciech Graczyk (Innogy Polska S.A.).

Dokument zawiera rekomendacje co do sposobu ukształtowania funkcji compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań, które minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Ponadto standardy te wychodzą naprzeciw projektowanym zmianom w regulacjach takich jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując, jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia „należytej staranności” w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji. Dokument nie wymaga raportowania o sposobie wypełniania przez spółki wytycznych zawartych w Standardach.

Polityka ds. naruszeń

GPW dąży do zapewnienia wysokich standardów etycznych oraz oczekuje postępowania zgodnego z tymi wartościami od pracowników, w tym zgłaszania wszelkich uzasadnionych podejrzeń dotyczących naruszeń przyjętych regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących standardów. W GPW funkcjonuje „Procedura zgłaszania naruszeń”. Celem procedury jest określenie zasad zgłaszania w trybie poufnym naruszeń lub racjonalnie uzasadnionych podejrzeń, że mogło dojść do naruszenia określonych zasad przez pracowników GPW. Procedura zgłaszania naruszeń ma zapewnić rozpatrywanie zgłoszeń przez pracowników w sposób poufny i z należytą starannością.

Zgłoszeniom podlegają naruszenia dotyczące w szczególności: obowiązków pracowniczych, zasad Kodeksu etyki, a także naruszenia dotyczące podejrzenia wykorzystania informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, bezprawnego ujawniania tych informacji oraz dokonywania manipulacji na instrumentach finansowych.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0