2019Raport Zintegrowany GPW

WIG-ESG i Respect Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG (Environment, Social, Governance). Dotychczas GPW publikowała RESPECT Index, który przez 10 lat funkcjonowania spełnił swoje założenia edukacyjne. Natomiast w dniu 3 września 2019 r. GPW rozpoczęła publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego weszły spółki z indeksów WIG20 i mWIG40.

Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez firmę Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG jest instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia sposób, w jaki dana jednostka zarządza tymi ryzykami. Z usług Sustainalytics korzystają globalne firmy obliczające indeksy oraz instytucje zajmujące się inwestowaniem na rynkach kapitałowych na świecie.

Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zależą także od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda będzie przyznawać spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Informacje o indeksie są podawane co minutę, od rozpoczęcia do zakończenia sesji. Dodatkowo udział największych spółek jest ograniczany do limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). WIG-ESG jest indeksem dochodowym.

W związku z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, GPW podejmuje również działania edukacyjne związane z promowaniem czynników ESG w decyzjach inwestycyjnych. W dniu 25 listopada 2019 r. w Sali Notowań GPW była współorganizatorem konferencji poświęconej kwestiom wpływu czynników niefinansowych na zaangażowanie inwestorów (ESG Warsaw). W organizację wydarzenia zaangażowani byli również partnerzy rynkowi: NN Investment Partners, CFA Society Poland, Erste Securities Polska.

Respect Index

Projekt RESPECT Indeks był flagową inicjatywą realizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności spółek notowanych na giełdzie oraz propagowania odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

Wskaźnik obejmował swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze (ESG). Badanie spółek i rewizję składu indeksu przeprowadzano raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu wyłaniano spośród największych podmiotów rynku giełdowego tworzących portfele indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiały do niego te spółki, które przeszły trójstopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt realizowany przez firmę Deloitte, partnera projektu od początku funkcjonowania indeksu RESPECT.

W trakcie dwunastu edycji badania, z których ostatnia odbyła się jesienią 2018 r., do składu indeksu RESPECT kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 31 spółek. W wyniku przeprowadzonej przez firmę Deloitte weryfikacji, w skład XII, ostatniej edycji indeksu weszło 31 przedsiębiorstw, w tym dwóch debiutantów (Amrest Holding SE i CCC S.A.) oraz PKN Orlen S.A.

Łącznie w minionych XII edycjach projektu RESPECT Indeks udział wzięło ponad 40 podmiotów.

Notowania RESPECT Indeks i WIG [zmiana procentowa]Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0