2019Raport Zintegrowany GPW

Inicjatywy strategiczne

W ramach #GPW2022 Zarząd GPW konsekwentnie wdraża ogłoszone inicjatywy strategiczne, mające na celu umocnienie pozycji biznesowej Grupy Kapitałowej GPW.

Aktualna lista inicjatyw strategicznych w ramach #GPW2022:

 1. Rozwój Rynku Pierwotnego (GPW Growth) – kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Filarem projektu jest wprowadzenie i rozwój programu GPW Growth, którego głównym założeniem jest wsparcie spółek w budowaniu ich wartości poprzez ekspansję z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z mocnym akcentem rozwoju poprzez rynek kapitałowy;
 2. Pożyczki Papierów Wartościowych – stymulacja wzrostu płynności na rynku kasowym i instrumentów pochodnych GK GPW poprzez promocję i zwiększenie skali pożyczek papierów wartościowych;
 3. Rozwój Instrumentów Pochodnych – wprowadzenie nowych instrumentów pochodnych dostosowanych do potrzeb klientów oraz promocja pasywnych zleceń dostarczających płynność do arkusza zleceń, a także rozszerzenie programów promocyjnych i edukacyjnych dla wszystkich grup inwestorów;
 4. GPW Private Market – utworzenie platformy łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym. Inicjatywa stanowi dopełnienie oferty grupy kapitałowej GPW tak, aby mogły z niej korzystać spółki na każdym etapie rozwoju;
 5. GPW Ventures - utworzenie spółki, która zainwestuje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako inwestor pasywny. Inicjatywa umożliwi stworzenie instrumentu finansowania aktywizującego rozwój polskiego rynku venture capital, a w dłuższej perspektywie wzrost liczby pierwotnych ofert publicznych;
 6. Rozwój Rynku BondSpot – zapewnienie pełnej oferty produktów i usług w zakresie instrumentów dłużnych, rynku pieniężnego oraz instrumentów pochodnych na obligacje i stopy procentowe. Wszystko będzie realizowane w ramach jednego miejsca obrotu;
 7. Polska Agencja Ratingowa – upowszechnienie wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych, co w perspektywie średnioterminowej przyniesie wymierne korzyści polskiej gospodarce;
 8. GPW Data – wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych i obniżenie kosztów raportowania przez spółki, wykorzystanie technologii big data w procesie gromadzenia danych istotnych z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym i generowanie raportów na ich podstawie oraz implementacja narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji (AI), wspierających inwestorów krajowych i zagranicznych;
 9. GPW TCA TOOL – Transaction Cost Analysis (TCA) oznacza analizę kosztów transakcyjnych. W ramach projektu zostanie zbudowany zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Tego typu informacje będą źródłem wiedzy dla inwestorów i brokerów, i pozwolą na przeprowadzenie analiz od danych zagregowanych do mikrostruktury rynku;
 10. Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF) – przekształcenie rynku terminowego towarowego funkcjonującego w strukturze TGE w zorganizowaną platformę obrotu (OTF), zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II. Projekt umożliwi też TGE dalszy rozwój instrumentów terminowych z fizyczną dostawą energii elektrycznej i gazu oraz instrumentów finansowych;
 11. Platforma Handlu Surowcami Wtórnymi – stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym;
 12. GPW Tech – utworzenie spółki technologicznej świadczącej komercyjne usługi oraz sprzedaż produktów na rzecz środowiska rynku kapitałowego;
 13. Platforma Transakcyjna – przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji;
 14. Rynek towarów rolnych – celem projektu jest utworzenie elektronicznej, zorganizowanej platformy produktów rolno-spożywczych.

Dodatkowo w ramach #GPW2022 przewidziano również realizację szeregu inicjatyw strategicznych mających - na obecnym etapie - charakter niejawny. Wraz z postępem prac, inicjatywy te będą systematycznie upublicznianie.

Publiczne inicjatywy strategiczne realizowane w ramach #GPW2022Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0